نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی،دانشگاه شهید بهشتی.تهران

چکیده

بذر 22 جمعیت مختلف از جنس Tanacetum (12 گونه و 7 زیر گونه) و بذر نمونه‌هایی از Pisum sativum L.
Petunia hybrida Vilm. وTriticum aestivum L. به عنوان استاندارد انتخاب شده و در شرایط یکسان گلخانه-ایی کاشته شدند. اندازه‌گیری میزان ژنوم (C-value، مقدار DNA در هسته‌های هاپلوئید) بوسیله دستگاه فلوسایتومتر انجام گرفت. داده‌های حاصل از مطالعه توسط نرم‌افزار SPSS 16 مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه-گیری ژنوم هسته ارتباط معنی‌داری را با اندازه دانه‌گرده، شکل و رنگ کاپیتول، نوع گل‌آذین و محدوده پراکنش گونه‌ها نشان داد، اما با اندازه بذر و برخی فاکتور‌های محیطی نظیر ارتفاع و رطوبت زیستگاه ارتباط معنی‌داری نشان نداد. همچنین نتایج نشانگر تنوع مقدارvalue 2C (مقدار DNA در هسته‌های دیپلویید) در جمعیت‌های مورد مطالعه، با دامنه 84/3 پیکوگرم در Tanacetum parthenium (Tehran) تا 12/24 پیکوگرم در Tanacetum polycephalum subsp. Farsicum بود. همچنین دامنه تنوع 2C value، 28/6 بار و C value 73/2 بار است.
واژه‌های کلیدی: ارتفاع،اندازه ژنوم،دانه گرده، ریخت‌شناسی ،فلوسایتومتر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Variation of DNA amount in 22 populations of Tanacetum L. (Asteraceae, Anthemideae) in Iran: Palynology, Morphology and Ecological implications

نویسنده [English]

  • ali sonboli 2

2 Department of Biology, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., 1983969411, Evin, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Seed of 22 populations of Tanacetum (12 species and 7 subspecies) and seed of Pisum sativum, Petunia hybrid and Triticum aestivum as internal standards were selected and were caltivated under the same greenhouse conditions. Genome size (C-value, mass of DNA per haploid nucleus) was estimated by flow cytometry. Data from the study were analyzed by SPSS 16 software. The result revealed genome size is positively correlated with pollen morphometric, shape and colour of capitule, type of inflorecences and corology of species, but is negatively correlated with size of seed and environmental factors such as altitude and humidity of the habitat. The variation in the 2C value (mass of DNA per diploid nucleus) was high, with a range from 3.84 pg in Tanacetum parthenium (Tehran) to 24.12 pg in Tanacetum polycephalum subsp. farsicum. As wellas a 6.28-fold variation in 2C value and 2.73 fold variation in C value were found.
Key words: Altitude , Genome size, Pollen grains, Morphology, Flow cytometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altitude
  • Genome size
  • Pollen grains
  • Morphology
  • Flow cytometry