نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 گروه فیزیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده

سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در جهان است. با توجه به افزایش بروز سرطان استفاده از مولکول های جدید شیمی درمانی مورد نیاز می باشد. بسیاری از مطالعات و تحقیقات نشان داده است که سرطان روده می تواند از طریق محصولات دریایی طبیعی که دارای مقادیر بسیاری از مواد فعال بیولوژیکی با ساختارهای شیمیایی و فعالیت های دارویی جدید هستند درمان شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی جلبک Sargassum ciliforium بررده سلولی سرطان کولون HT-29 و ارزیابی بیان ژن های P53 و APC با روش Real time PCR می باشد. در این پژوهش تعیین سمیت عصاره جلبک Sargassum ciliforium با روش MTT در5 غلظت مختلف001/0,01/0,1/0,1,10میلی گرم بر میلی لیتر و یک گروه کنترل بر روی رده های سلولی سرطان کولون HT-29 و رده سلولی نرمال کلیه جنین انسان HEK مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری One way ANOVA انجام شد. همچنین بیان ژن های P53 و APC به روش Real time PCR ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که عصاره جلبک Sargassum ciliforium در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر درکاهش زیستایی رده سلولی سرطان روده در انسان HT-29 وممانعت از رشد سلول های توموری تاثیر دارد و می توان از عصاره این جلبک جهت توسعه داروهای ضد سرطانی استفاده نمود ونتایج حاصل از Real time PCR نشان داد که مرگ سلولی القا شده با عصاره جلبک Sargassum ciliforium از طریق فعال سازی پروتئین APC می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydroalcholic extract of Sargassum ciliforium on HT-29 colorectal cancer cell line and evaluation of P53 and APC genes expression using Real time PCR Technique

نویسندگان [English]

  • Armaghan Zahedi 1
  • Tahereh Naji 2
  • Rahim Ahmadi 3

1 Department of Molecular and cellular sciences , Faculty of Advanced Sciences & Technology, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran.

2 Department of Basic Sciences,Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran.

3 Department of Physiology,Islamic Azad University,Hamedan,Iran

چکیده [English]

Colon cancer is the third most common cancer in the world,with nearly 1.4 million new caces diagnosed in 2012. Due to the increased incidence of cancer,the use of new chemotherapy molecules is required.Many studies have shown that intestinal cancers can be treated through natural marine products that contain a large amount of active biological substances with new chemical steractuers and new drug activities. The aim of this study was the evaluation of the hydroalcholic extract of Sargassum ciliforium on HT-29 colorectal cells line and the evaluation of P53 and APC genes expression using Real time PCR Technique.In this study, determination of toxicity of Sargassum ciliforium algae extract with MTT method at 5 different concentrations of 0.001 / 0.01 / 0.1 / 0.1, 10 mg / ml and one control group on cell lines of HT-29 colon cancer and cell line Normal kidney of HEK human embryos was studied. Data analysis was performed using SPSS software and one way ANOVA test. Also, the expression of P53 and APC genes was evaluated using Real time PCR The results showed that Sargassum ciliforium alga extract at a concentration of 10 mg / ml would decrease the biosynthesis of the intestinal cancer cell line in HT-29 human and delay the growth of tumor cells, and the extract of this algae can be used to develop anticancer drugs. The results of real time PCR showed that cell death induced by Sargassum ciliforium alga extract was via activation of APC protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colon cancer
  • HT-29 cell line
  • Sargassum ciliforium algae
  • P53 and APC genes