ژنتیک
1. تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی

محمد رضا محمدآبادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 395-402

چکیده
  تولید گوشت ترد که مطلوب مصرف کنندگان باشد یکی از مسائل مهم در صنعت پرورش گوسفند است. لذا، مطالعه سازکارهای بیوشیمیایی تجزیه ماهیچه در سطح مولکولی ضروری است. کالپاستاتین یک مهار کننده داخلی است و نقش اصلی را در تنظیم فعالیت کالپاین در سلولها ایفاء می کند. گوسفند سنجابی یک حیوان مهم تولید کننده گوشت در استان کرمانشاه است که با نشانگرهای ...  بیشتر