1. تنوع ژنتیکی جمعیت نزد گونه های جنس Rattus در شهر تهران

حسن رجبی مهام؛ سمیه کشتکار؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ مهین میرزایی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 223-236

چکیده
  رت ها امروزه از یک طرف مدل آزمایشگاهی بسیار مهمی به حساب می آیند و از طرف دیگر یک آفت بسیار مهم و بالقوه خطرناک می توانند باشند. مطالعه در مورد رت ها بخصوص برای شناسایی آنها، ژنتیک جمعیت شان و جغرافیای تکاملی آنها با استفاده از روش های مورفولوژیک و بالاخص مولکولی یک ضرورت است. این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی ژنتیک رت های کلان شهر تهران ...  بیشتر