بیولوژی مولکولی
1. افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 75-86

چکیده
  متحمل‌سازی گیاهان زراعی نسبت به علف‌کش گلایفوسیت از طریق دست‌ورزی‌های ژنتیکی یکی از کاراترین روش‌های موجود در مدیریت علف‌های هرز محسوب می‌شود. راه حل مطلوب برای توسعه گیاهان متحمل در سطح تجاری، به کارگیری ژن‌های عامل آنزیم های تجزیه کننده گلایفوسیت نظیر گلایفوسیت اکسیدورداکتاز در کنار EPSPS مقاوم به گلیفوسیت می‌باشد. ژن گلایفوسیت ...  بیشتر

2. بهینه سازی تراریختی در گیاه کلزا (B.napus L. ) با کنترل تولید گاز اتیلن وافزایش تدریجی عامل انتخاب کننده

روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ علی شرفی؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 575-589

چکیده
  کلزا (Brassica napus L.) یکی از مهمترین گیاهان روغنی جهان به شمار می رود. علی رغم تولید گیاهان تراریخته کلزا کارایی انتقال به این گیاه پایین می باشد. با توجه به اهمیت تاثیر ژنوتیپ گیاه و ترکیب محیط کشت بر تراریختی و باززایی و همچنین سمیت کانامایسین برای رشد این گیاه، توسعه یک روش مناسب جهت انتقال ژن بسیار ضروری است. در این پژوهش از ریزنمونه ...  بیشتر

3. کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی

سعید خلیلی؛ ابولفضل جهانگیری؛ جعفر امانی؛ علی هاتف سلمانیان

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 192-210

چکیده
  سیستم ایمنی انسان شامل انواع متنوعی از سلول¬ها و مولکول¬ها می¬باشد که در ارتباط تنگاتنگ با سایر سیستم¬های بدن می¬باشند. مقادیر افزاینده¬ی داده¬های تولید شده در دوره¬ی پساژنومیک بررسی این سیستم را پیچیده¬تر گردانده است. بنابراین نیاز به استفاده از رویکردهای محاسباتی و کامپیوتری جهت پردازش و تفسیر داده¬ها محسوس¬تر ...  بیشتر