نویسنده = علی هاتف سلمانیان
بیان پروتئین نوترکیب EIT در شرایط شبیه ساز بی وزنی

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 372-388

10.22034/cmr.2023.2173

مریم صلواتی فر؛ شیدا کاشان پور؛ علی هاتف سلمانیان


ارزریابی عملکرد دو پپتید نشانه از گیاهان اطلسی ((Petunia × hybrida و اسفناج (Spinacia oleracea) به منظورانتقال پروتئین های نوترکیب به اندامک کلروپلاست

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 265-278

مرجان آدی گوزلی بهروز؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 14-24

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


بهینه سازی تراریختی در گیاه کلزا (B.napus L. ) با کنترل تولید گاز اتیلن وافزایش تدریجی عامل انتخاب کننده

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 575-589

27410

روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ علی شرفی؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان


کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 192-210

2724

سعید خلیلی؛ ابولفضل جهانگیری؛ جعفر امانی؛ علی هاتف سلمانیان