نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد

3 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده

با توجه به محدودیت شدید آب‌شیرین در ایران، استفاده از منابع آبی شور با کیفیت پایین، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر در توسعه کشاورزی پایدار می‌باشد. یکی از راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیم استفاده از پتانسیل گیاهان شورپسند، مانند سالیکورنیا برای بهره‌برداری اقتصادی از خاک‌های شور است. در این تحقیق دو ژنوتیپ سالیکورنیا (قم، حساس به شوری و حله، متحمل به شوری) به صورت هیدروپونیک، تحت تیمار شوری و غلظت‌های مختلف فسفر و منیزیم قرار گرفتند. هدف از این مطالعه بررسی نقش این دو عنصر غذایی بر فاکتورهای رشد و خصوصیات ریخت‌شناسی و تشریحی سالیکورنیا تحت تیمار شوری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در شوری 0 میلی‌مولار، فسفر می‌تواند محرک رشد در هر دو ژنوتیپ باشد. اما در شوری‌های 200 و 800 میلی‌مولار، این افزایش اثر منفی بر فاکتورهای رشد داشت. افزایش غلظت منیزیم در هر سه سطح شوری(0،200،800میلی مولار)، باعث بهبود فاکتورهای رشد در هر دو ژنوتیپ سالیکورنیا شد. همچنین، نبود فسفر در شوری‌های200 و 800 میلی‌مولار به شدت خصوصیات ریخت‌شناختی گیاه را تحت تاثیر قرار داد و سبب چوبی شدن منطقه‌ای در آندودرم و افزایش قطر در دیواره سلولی گزیلم‌ها شد. علاوه‌بر‌این، غلظت 3 برابر منیزیم در شوری 800 میلی‌مولار، سلول‌های اپیدرم و پارانشیم پوست را به‌شدت دفرمه و دچار پلاسمولیز کرد. این مطالعات نشان داد که تیمار یک برابر منیزیم و فسفر بهترین شرایط را برای رشد سالیکورنیا فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Phosphorus and Magnesium Treatment on Root Structure of Salicornia spp.

نویسندگان [English]

  • Samaneh Moatabarniya 1
  • Abdul Karim Chehregani 2
  • Mohammad Reza Ghaffari 3
  • Nayer Azam Khoshkholgh sima 3

1 PhD student at Bu Ali Sina University

2 professor

3 Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran.

چکیده [English]

Due to the severe limitations of fresh water in Iran, the use of low-quality saline water resources is an inevitable necessity in development of sustainable agriculture. One of the ways to deal with climate change is to use the potential of halophyte plants such as Salicornia for the economic utilization of saline soils. In this study, two genotypes of Salicornia (Qom, sensitive to salinity and Helleh, tolerant to salinity) were hydroponically treated with salinity and different concentrations of phosphorus (P) and magnesium (Mg). The aim of this study was to investigate the role of these two elements on growth factors and morphological and anatomical characteristics in Salicornia under the salinity treatments. The results showed that at 0 mM salinity, P could stimulate growth in both genotypes. But at 200- and 800- Mm salinity, had a negative effect on growth parameters. Increasing the concentration of Mg at all three salinity levels(0, 200, 800mmol) improved growth in both genotypes. Also, the lack of P in 200-and 800-mM salinities affected the plant anatomy and caused lignification areas in the endoderm and increased diameter in the cell wall of the xylem. In addition, a 3-fold concentration of Mg at 800 mM salinity severely deformed and plasmolyzed epidermal and parenchymal cells. Overall, these studies showed that a one-fold treatment of Mg and P provides the best conditions for the growth of Salicornia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological responses
  • Anatomical characteristics
  • Halophyte
  • Salinity
  • Nutrient elements