تهیه انواع فرمولاسیونهای لیپوزومی پیپراکتام و بررسی اثر ضد میکروبی بر Pseudomonas aeruginosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

3 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا از باکترهای متداول درعفونت های بیمارستانی بوده که با مکانیسم های مختلفی در برابر انواع آنتی بیوتیک ها مقاوم می شود. امروزه یکی از راهکارهای افزایش راندمان درمان، بهره گیری از سامانه های دارورسانی مثل لیپوزوم ها است. در این مطالعه پیپراکتام، آنتی بیوتیک موثر بر سودوموناس آئروژینوزا، در انواع فرمولاسیون لیپوزومی محصور شده و کارایی آنها با سنجش MIC مورد ارزیابی قرار گرفته است. اثر ضد میکروبی فرمولاسیون های لیپوزومی و محلول دارویی بر روی دو جدایه بالینی و یک سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا به روش رقیق سازی سریالی مورد بررسی قرار گرفت میکروسکوپ الکترونی لیپوزوم های کروی شکلی را نمایش داد که نوع خنثی، کاتیونی و آنیونی آن به ترتیب دارای ابعاد8/133، 7/117 و 81/83 نانومتر و بار 56/6- ، 9/26 و 5/23- میلی ولت بوده است. تکنیک HPLC میزان انکپسولاسیون لیپوزوم خنثی، کاتیونی و آنیونی را به ترتیب 5/26، 8/31 و 6/37 درصد ارزیابی کرد. نتایج کمترین غلظت مهارکنندگی بر روی سویه استاندارد و دو جدایه 62 و 60 برای داروی آزاد 40، 8، 8 ، لیپوزوم خنثی 4، 32، 16، لیپوزوم کاتیونی 4، 8، 32 و لیپوزوم آنیونی 1، 2 و 1 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.تکنیک تبخیر فاز حلال، امکان تشکیل ذرات لیپوزومی را فراهم کرد که دارای ابعاد کوچک و درصد انکپسولاسیون مناسب بود.مقایسه نتایج میکروبی فرمولاسیون های مختلف با داروی آزاد نشان داد لیپوزوم آنیونی پیپراکتام با چهار فولد کاهش MIC نسبت به داروی آزاد، بهترین فرمولاسیون برای مهار رشد سویه های سودوموناسی مورد مطالعه در این تحقیق بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prepration of Pipractam Liposomal Formulations and Evaluation of Antimicrobial effect on Pseudomonas aeruginosa

نویسندگان [English]

 • hamideh mirzakhanlou 1
 • Rabea Khoshnevis zadeh 2
 • shohreh zare karizi 3

1 department of biotechnological microbiology, faculty of biological sciences, islamic azad university branch of varamin-pishva

2 Biochemical and biophysics department, faculty of biology, Islamic Azad University branch varamin-pishva

3 department of genetics, faculty of biological sciences, islamic azad university, branch of varamin-pishva

چکیده [English]

Pseudomonas aeruginosa is a prevalent bacteria in nosocomial infections that are resistant to various types of antibiotics by several mechanisms. Nowadays, there utilizes drug delivery methods such as liposomes for boosting the efficiency of treatment. In this study, pipractam, were encapsulated in a variety of liposomal formulations and evaluated for their efficacy by MIC assay. Different liposomes of which incl. neutral, cationic and anionic types were prepared by solvent phase evaporation and their biophysical properties including shape, size and charge were evaluated using electron microscope, DLS and zeta-sizer respectively. The antimicrobial effect of liposomal formulations and drug solution was investigated on two clinical isolates and a standard strain of pseudomonas aeruginosa by serial dilution broth and the rate of encapsulation was measured by HPLC technique.The spherical liposome is shown by electron microscope. .The HPLC technique evaluated the encapsulation of neutral, cationic and anionic liposomes by 5.26%, 8.31% and 6.37%, respectively. Results of the lowest inhibitory concentration on the standard strain and two isolates 62 and 60 was evaluated for free drug 40, 8, 8; neutral liposomes 4, 32, 16; cationic liposomes 4, 8, 32 and anionic liposomes 1, 2 and 1 μg / ml. Solvent phase evaporation technique made liposomal particles that had small dimensions and a suitable encapsulation percentage. By Comparison of minimum concentration inhibition of different formulations is revealed pipractam anionic liposome was the best formulation that could reduce four folds MIC of pipracatam than one’s free form on pseudomonas aeruginosa in this study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liposomes
 • Pipractam
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Antimicrobial effect
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 527-541
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400