نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه

چکیده

قارچ اندوفیت ریشه Serendipita indica دارای خصوصیات مفید و منحصر به فردی جهت افزایش رشد، تولید محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی است. مطالعات اخیر نشان داده که رشد، فیزیولوژی و تولید مواد فیتوشیمیائی گیاه به‌طور قابل‌توجهی توسط نانو ذرات فلزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات قارچ S. indica و نانوذرات اکسید روی بر میزان همزیستی، شاخص‌های رشدی و تولید برخی از مواد فیتوشیمیائی گیاه داروئی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در شرایط درون شیشه بود. تیمارها شامل دو سطح قارچ (وجود قارچ و فقدان قارچ) و پنج سطح نانوذره اکسیدروی (0، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم بر لیتر) بودند. با افزایش غلظت نانوذره در محیط کشت، درصد همزیستی و شاخص‌های رشدی گیاه بطور معنی‌داری افزایش یافتند. کاربرد نانوذره در برخی از سطوح، باعث افزایش در میزان فلاونوئید کل، فنل کل، آنتوسیانین و ظرفیت آنتی‌اکسیدان برگ و ساقه نسبت به گیاهان شاهد شد. حضور قارچ اندوفیت، شاخص‌های رشدی، فلاونوئید ساقه، آنتوسیانین برگ و ساقه، فنل کل برگ و ظرفیت آنتی‌اکسیدان برگ و ساقه را بطور معنی‌دار افزایش داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نانوذره اکسید روی، به خصوص در سطح 20 میلی‌گرم، به عنوان الیسیتور غیرزیستی و قارچ اندوفیت S. indica به عنوان الیسیتور زیستی می‌توانند باعث افزایش رشد و تولید برخی مواد فیتوشیمیائی در گیاه داروئی عروسک پشت‌پرده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of endophyte fungus and zinc oxide nanoparticle on growth parameters and some phytochemicals in Physalis alkekengi under in vitro condition

نویسنده [English]

  • Nastaran Heidari 2

2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Maragheh

چکیده [English]

The root endophytic fungus Serendipita indica has useful and unique features to enhance growth, yield and resistance of plants against biotic and abiotic stresses. The recent studies have shown that plant growth, physiology and production of phytochemicals are significantly affected by nanoparticles. The purpose of this study was to investigate the effects of S. indica and zinc oxide nanoparticles on the symbiosis amount, growth parameters and the production of some phytochemicals in pharmaceutical plant Physalis alkekengi under in vitro conditions. The treatments were two fungus level (presence of fungus and absence of fungus), and five concentrations of zinc oxide nanoparticles (0, 5, 10, 15 and 20 mg/L). By increasing zinc nanoparticles in media, symbiosis percentage and the growth parameters were significantly increased. Application of nanoparticle in some levels, increased total flavonoid, total phenol, anthocyanins and antioxidant capacity of leaf and stem, in compare to control. Presence of S. indica significantly increased growth parameters, stem flavonoids, leaf and stem anthocyanins, leaf total phenol and antioxidant capacity of the stem and leaf. The results from this study showed that zinc nanoparticles, especially at 20 mg/L, as abiotic elicitor and S. indica as biotic elicitor can increase the growth and production of some phytochemicals in pharmaceutical plant Physalis alkekengi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • Yield
  • Fungus Serendipita indica
  • Zinc oxide Nanoparticle
  • Pharmaceutical plant Physalis alkekeng