مقایسه خواص سیتوتوکسیک اسانس و عصاره سرشاخه های Juniperus excelsa در دو منطقة البرز، بر رده سلولی سرطان ریه A549

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم و فنون زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و فنون زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

سرطان ریه یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در جهان و ایران، است. گیاهان منابعی از انواع ترکیبات آنتی-اکسیدان هستند که می‌توانند در جهت تولید داروهای ضد سرطانی استفاده شوند. در تحقیق حاضر اثر سمیت سلولی اسانس و عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه Juniperus excelsa ، بر روی سلول‌های سرطان ریه ردة A549 بررسی شد. سرشاخه‌های پایه های نر گیاه ارس از دو منطقه‌ی چهل چشمه در فیروزکوه و سیراچال در کرج جمع‌آوری شده و اسانس و عصاره به ترتیب با روش کلونجر و خیساندن تهیه گردید. میزان سمیت سلولی، غلظت‌های مختلف اسانس و عصاره سرشاخه‌های گیاه ارس دو منطقه، بر روی سلول‌های ردة A549 در سه زمان 24 ،48 و 72 ساعت با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. از روش فلوسایتومتری برای بررسی مرگ سلولی و چرخه‌ی سلولی در سلول‌های تحت تیمار 72 ساعته با 10 µg/ml اسانس و عصاره دو منطقه استفاده گردید. نتایج بررسی میزان سمیت سلولی نشان داد قدرت کشندگی عصاره‌ها از اسانس‌ها به طور معنی داری بیشتر بود ولی بین مناطق مختلف تفاوت معنی داری از نظر میزان سمیت سلول وجود نداشت(P<0.01). همچنین کاهش بیشتر تعداد سلول‌های زنده و افزایش ورود سلول‌ها به فاز Sub G1 و در نتیجه افزایش آپوپتوز تحت تیمار با عصارة پایه‌های نر ثابت شد. به این ترتیب عصارة سرشاخه‌های این گیاه با توقف چرخه سلولی در مرحله G2/M خواص ضد سرطانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of cytotoxic properties of essential oil and extract of Juniperus excelsa branches of Alborz region on lung cancer cell line A549

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh mahdokht maddah 1
 • Farhang Moraghebi 1
 • setareh sarhadi 2

1 Department of Biology, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. of Iran

2 Master student, of Department of Biology, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. of Iran

چکیده [English]

Lung cancer is one of the most common types of cancer in the world and Iran. Herbs are a source of a variety of antioxidant compounds that can be used to produce anti-cancer drugs. In the present study, the effect of cytotoxicity of essential oil and hydroalcoholic extract of Juniperus excelsa on A549 lung cancer cells was investigated. The branches of male rootstocks of Aras plant were collected from Chehel Cheshmeh in Firoozkooh and Sirachal in Karaj and the essential oil and extract were prepared by Clevenger and soaking methods, respectively. The degree of cytotoxicity, different concentrations of essential oil and extract of the two regions, on A549 cells in three times of 24, 48, and 72 hours Was evaluated using MTT method. Flow cytometry was used to evaluate cell death and cell cycle in cells treated for 72 hours with 10 µg/ml of essential oil and extract of two regions. The results of cytotoxicity showed that the lethal power of extracts was significantly higher than essential oils, but there was no significant difference between different regions (P <0.01). Also, a further decrease in the number of viable cells and an increase in cell entry into the Sub G1 phase, resulting in an increase in apoptosis treated with male root extract, was proven. Thus, the extract of the branches of this plant has anti-cancer properties by stopping the cell cycle in the G2 / M stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Juniperus excelsa
 • Apoptosis
 • Cell Cycle
 • Lung cancer
 • Cytotoxicity
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 655-668
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 مهر 1400