تجزیه پروتئوم: شناسایی پروتئین های گیاهی تجمع یافته در روده حشرات کامل Aelia acuminata

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

برهمکنش حشره-گیاه وارد فاز مطالعات مولکولی گردیده است. پروتئومیکس یک تکنیک نسبتا جدید در این زمینه می باشد که می تواند تفاوت بیان پروتئین ها در بافت های مختلف را اندازه گیری نماید. شناسایی پرونئین های گیاهی وارد شده به دستگاه گوارش حشرات یکی از مهمترین چالش ها در اکولوژی تکاملی می باشد. در این مطالعه برای اولین بار تعدادی از پروتئین های گیاهی گندم تجمع یافته در روده حشرات کامل سن های Aelia acuminate با استفاده از پروتئومیکیس مورد ردیابی و شناسایی قرار گرفتند. تعدادی مهار کننده آنزیمی شامل سرپین و مهار کننده آلفا-آمیلاز،همچنین تعدادی آنتی اکسیدانت شامل پراکسیداز و دهیدرواسکوربات ردکتاز وتعدادی پروتئین ذاتی مانند کالمودولین، بتا آمیلاز، داکسی میوژنیک اسید سنتاز، سیتوکروم سی، آگلوتینین ایزولستین 3 و هیپوتتیکال پروتئین شناسایی گردیدند. نتایج پیشنهاد می کنند که برای شناسایی پروتئین های موثر در برهمکنش های گیاه و گیاهخوار می توان از پروتئومیکس استفاده نمود و نقش هریک از پروتئین هایی که شناسایی می شوند را در فرایندهای فیزیولوژی مورد بحث قرار داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proteome analysis: identification of accumulated plant proteins in the gut of adults Aelia acuminate

نویسنده [English]

  • Mohammad SAADATI

Department of Plant protection faculty of agriculture university of birjand

چکیده [English]

Proteomics is a new technique in plant-insect interaction studies. Identification of effective proteins in the insect- plant systems is main challenge in the evolutionary ecology. In this study, accumulated plant proteins in the gut of Aelia acuminate were visualized using two dimensional electrophoresis. Targets spots were selected to cut, digest and blast in the mascot software using the National Center of Biotechnology Information database, respectively. Results showed that accumulated proteins were serpin, alpha- amylase inhibitors as plant inhibitors; peroxidase, dehydroascorbate reductase and deoxymuogenic acid synthase as antioxidant proteins; beta-amylase and agglutinin lecithin 3 as stored proteins; calmodulin as regulation protein and hypothetical protein as unknown protein. Accumulation of plant inhibitor proteins in the gut of adults proved that gut proteases of insect can be overcome to these toxic proteins. Results suggest that proteomics is effective technique to identify changed proteins in the insect and plants tissues and it will be helpful to discuss their physiological roles in the biochemical process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proteomics
  • Biochemistry
  • Digestive system
  • Inhibitor
  • Antioxidant
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 559-578
  • تاریخ دریافت: 17 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1400