بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن per1-bla در جدایه های baumannii Acinetobacter مقاوم به آنتی بیوتیک، با استفاده از روش PCR Time Real quantitative

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شهرکرد

2 3- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد،ایران

چکیده

اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل پاتوژن شایع بیمارستانی است که به دلیل تولید بیوفیلم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و درمان آن را مشکل ساخته است.
در این مطالعه تجربی، سویه های اسینتوباکتر بومانی از 100 نمونه بالینی جداسازی شد. بعد از شناسایی سویه های اسینتوباکتر بومانی و تعیین مقاومت میکروبی آن، سویه های تشکیل دهنده بیوفیلمی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مرازی (PCR) شناسایی شدند. میزان MIC (Minimum Inhibitory Concentration) سویه ها علیه نانوذرات نقره تعیین شد، تیمار سویه ها با غلظت زیر حد مهارکنندگی (SubMIC)‌ انجام گرفت و استخراج RNA و سنتز cDNA انجام گرفت. در نهایت، ارزیابی بیان ژن تشکیل بیوفیلم bla-per1 با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
از میان 100 نمونه بالینی، 12 نمونه مربوط به اسینتوباکتر بومانی بودند که به تمامی آنتی بیوتیک ها بجز کلیستین مقاوم بودند. نتایج PCR نشان داد که تمامی 12 سویه دارای ژن bla-per1 بودند و دارای بیوفیلم بودند. نتایج Real Time PCR نشان داد که به دنبال تیمار سویه ها با غلظت SubMIC نانوذرات نقره، تمامی سویه ها دارای کاهش بیان معناداری در ژن bla-per1 (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of silver nanoparticles effects on bla-per1 gene expression for biofilm formation in isolates of antibiotic-resistant Acientobacter Bumanni by real time PCR method

نویسندگان [English]

 • tohid piri gharaghie 1
 • Seyed Ataollah Sadat Shandiz 2
 • Sheida Beiranvand 3

1 azad shahrekord university

2 Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Biology,Faculty Of Science, Shahrekord Branch,Islamic Azad University,shahrekord,Iran

چکیده [English]

Acinetobacter bomanni is one of the most common opportunistic pathogen in hospital that is resistant to many antibiotics due to the production of biofilm.
: In this experimental study, Acientobacter bumanni were isolates from 100 clinical samples. After identification of Acientobacter bummani strains and determination of antibiotic resistant profiles, biofilm producer isolates were determined using PCR method. The Minimum inhibitory concentration (MIC) of strains against AgNPs was determined. After 24 hours exposure of strains with subMIC concentration of AgNPs, RNA extraction and cDNA synthesis was performed. Finally, evaluation of bla-per1 gene expression was measured using real time PCR method.
Results: out of 100 clinical isolates, 12 isolates were belonged to Acientobacter bummani and all of strains were resistant to antibiotics except colistin. PCR results show that 12 isolates have bla-per1 gene and they were biofilm positive. Real Time PCR results show that after treatment of isolates with subMIC concentration of AgNPs, all of strains had a significant reduction in bla-per1 gene expression (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acientobacter bummani
 • Silver nanoparticle
 • Biofilm
 • bla-per1
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 349-366
 • تاریخ دریافت: 02 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 26 آذر 1399