بررسی اثر عصاره جَفت بلوط بر روند شکل‌گیری تجمعات آمیلوییدی و تجمع-زدایی فیبرهای پروتئین لیزوزیمِ سفیده تخم‌مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه لرستان

2 زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد،ایران

چکیده

در شرایط نرمال فیزیولوژیکی، پروتئین‌ها عمدتاً دارای ساختار کروی و محلول در آب هستند. در برخی شرایط پروتئین‌ها به ساختارهایی به نام فیبریل‌ها یا پلاک‌های آمیلوئیدی که نامحلول و بیماری‌زا هستند تبدیل می‌شوند. در این مطالعه، اثرات عصاره هیدروالکلی جَفت بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر شکل‌گیری فیبریل های لیزوزیمِ سفیده تخم‌مرغ و همچنین اثر این عصاره بر حذف فیبریل‌های از پیش شکل‌گرفته بررسی شده است. به همین منظور لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ در حضور و غیاب عصاره هیدروالکلی جَفت بلوط در دمای ˚C60 به مدت 15 روز انکوبه شد. اثر عصاره با استفاده از آزمون‌های اتصال CR، طیف سنجی CD و تست فلورسانس THT و ANS و میکروسکوپ FE-SEM مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که عصاره جَفت بلوط در تمامی نسبت‌های مورد آزمایش دارای اثر مهاری بر شکل‌گیری فیبریل-های آمیلوئید است. همچنین عصاره جَفت اثر تسریع‌کننده بر تجمع‌زدایی فیبریل‌های آمیلوئیدی دارد و بیشترین اثر بر تجمع‌زدایی فیبریل‌های در نسبت 1: 5/0 عصاره به فیبریل مشاهده می‌شود. از نتایج به دست آمده در این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که جَفت بلوط حاوی ترکیباتی است که می‌تواند به‌عنوان عوامل موثر در تهیه داروها برای حذف پلاک‌های آمیلوئیدی در درمان بیماری‌های وابسته به آمیلوئید بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Quercus brantii fruit-hull extract on hen egg-white lysozyme fibrilation and defibrillation

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Faramarzian 1
 • Seifollah Bahramikia 2

1 Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Ir

2 Biology Department, Science Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

In normal physiological conditions, proteins are mostly spherical and water-soluble. In some cases, proteins are converted into structures called fibrils or amyloid plaques that are insoluble and pathogenic. In this study, the effects of hydroalcoholic extracts of Quercus brantii fruit-hull on the formation of hen egg-white lysozyme fibrils as well as the effect of this extract on the elimination of preformed HEWL fibrils have been investigated. For this purpose, lysozyme was incubated in presence and absence of Q. brantii extract at 60 ˚C for 15 days. The effect of extract was evaluated using CR binding assay, CD spectroscopy, THT and ANS fluorescence testing, and FE-SEM microscope.
The results showed that Q. brantii extract in all tested ratios has an inhibitory effect on the formation of amyloid fibrils. Also, the extract has an accelerating effect on the defibrillation of amyloid aggregates and the greatest effect of it on defibrillation is observed in the ratio of 0.5: 1 extract to fibril. From the results obtained in this study, it can be concluded that Quercus brantii fruit-hull contains compounds that can be used as agents in the preparation of drugs for the removal of amyloid plaques in the treatment of amyloid-dependent diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quercus brantii extract
 • Amyloid fibrils
 • Amyloid diseases
 • Amyloid plaques
 • Hen egg-white lysozyme
دوره 34، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 499-514
 • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400