ارتباط بین پلی مورفیسم rs2910164 ژن miR146a با سرطان سینه در زنان ایرانی به روش Tetra-Arms PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – تهران – ایران

2 گروه ژنتیک- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – تهران – ایران.

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

مقدمه- بیان ژن ها را miRNAها، که RNA های کوچک غیر کد کننده هستند، تنظیم می کنند و تغییرات ژنتیکی مانند پلی مورفیسم های ژن های miRNAها، در پیش بینی استعداد ابتلا به سرطان ها به عنوان نشانگرهای زیستی مولکولی، هستند. یکی از miRNAهایی که با ژن های BRCA1/BRCA2 در ارتباط می باشد، miR146a است و در سرطان های زیادی از جمله سرطان سینه دخالت دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین حضور پلی مورفیسم rs2910164در ژن miR146a و سرطان سینه در جمعیتی از زنان ایرانی بود.
مواد و روش ها- این پژوهش بر روی 50 نمونه خون بیمار و 50 نمونه خون افراد کنترل انجام شد. از نمونه ها استخراج DNA انجام شد. سپس برای ژنوتایپینگ از روش Tetra Arms PCR استفاده گردید و نتایج آنالیز آماری شدند.
نتایج – درصد فراوانی ژنوتیپ های GG، GC و CC به ترتیب در افراد سالم 330% ، 66% و 4% و در بیماران 46% ، 52% و 2% بدست آمد. بین فراوانی حضور الل های غالب و مغلوب این پلی مورفیسم بین افراد سالم و بیماران اختلاف معناداری مشاهده نشد (P>0.05).
بحث- در نتایج تحقیق حاضر بین فراوانی آلل های G و C در گروه بیمار و کنترل , تفاوت معنیداری مشاهده نشد که می تواند بیانگر عدم وجود ارتباط بین حضور پلی مورفیسم rs2910164در ژن miR146a و سرطان سینه در جمعیت زنان ایرانی مورد مطالعه، باشد. البته برای تایید نتایج این تحقیق به مطالعات بیشتر با افزایش حجم نمونه نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Association between miR146a gene rs2910164 polymorphism with breast cancer in Irainian female by Tetra-Arms PCR

نویسندگان [English]

 • Elham Siasi 1
 • mahkameh solimani 2
 • sedigheh mehrabian 3

1 Department of Genetics, Faculity of science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Genetics, Faculity of science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Genetics, Faculity of science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction- Gene expression is regulated with miRNAs, that are non-coding small RNA molecules and genetic variations such as miRNA genes SNPs, which are molecular biomarkers in the prediction of cancers risk. One of miRNAs that is associated with BRCA1 / BRCA2 genes, is miR146a and related with many cancers, including breast cancer. This research aim was association study between prevalence of rs2910164 SNP in miR146a gene with breast cancer in Iranian female population.

Materials and Methods- This study was performed on 50 patient and 50 control blood samples. DNA was extracted of samples. Then for genotyping was used Tetra Aarms PCR and results was statistically analyzed.

Results- Frequency of genotypes for GG, GC and CC in control groups were 30%, 66% and 4%, and for patient groups was 46% , 52% and 2%, respectively. No significant difference was observed between frequency of dominant and recessive allels in control and patients gorups (P > 0.05).

Conclusion- In this study results, there was not significant difference between G and C alleles in the control and case groups. Therefore, could be indicated that there was not association between of miR146a gene rs2910164 polymorphism and breast cancer in the studied Iranian females population. So, further studies with larger sample size are required to support finding of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • miR-146 gene
 • SNP
 • rs2010164
 • Tetra-Arms PCR
دوره 34، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 623-637
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400