نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 1- گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

عفونت‌های بیمارستانی از جمله عفونت‌هایی هستند که امروزه در مراکز درمانی میزان شیوع بالایی دارند. استفاده زیاد و نامناسب از آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیف، مقاومت های آنتی بیوتیکی را افزایش داده‌ است. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن می باشد. در این مطالعه تجربی، نانوذرات نقره با استفاده از عصاره‌ گیاه D. kotschyi سنتز گردید و ساختار فیزیکی و شیمیایی آن با استفاده از طیف سنجی مرئی (UV-Vis)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (TEM) بررسی شد. در نهایت اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات نقره سنتز شده بر روی سویه‌های استاندارد باکتریایی به دو روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) انجام گرفت. نتایج نشان داد که قطر اندازه نانو ذرات‌ نقره سنتز شده 57/14 نانومتر بود و نتایج طیف سنجی مرئی، XRD و FTIR ساختار کریستالی نانوذره نقره را تایید کردند. همچنین نتایج تست ضدباکتریایی نشان دادد که باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنوموینه و لیستریا مونوسیتوژنز نسبت به غلظت 500 میکروگرم بر میلی لیتر حساس بودند. نتایج این مطالعه نتایج نشان دادند که نانو ذره‌ نقره‌ سنتز شده توسط گیاه D. kotschyi دارای پتانسیل ضد باکتریایی معناداری علیه پاتوژن‌های بیمارستانی است و می تواند به عنوان یکی از دستاوردهای نانو در درمان عفونت‌های بیمارستانی عمل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biological synthesis of silver nanoparticles using Dracocephalum kotschyi extract and evaluation of its antibacterial activity

نویسندگان [English]

  • Amir Mirzaie 1
  • Arezoo Dastpak 2
  • Shabnam Yaghoubi 3

1 Department of Biology, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, I.R. of Iran

2 Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 1- Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nosocomial infections are one of the most common infections in health centers. The high and inadequate use of broad-spectrum antibiotics has increased the number of nosocomial infections. The aim of this study was to synthesized silver nanoparticles using Dracocephalum kotschyi extract and analysis of its antibacterial activities. In this experimental study, biological synthesis of silver nanoparticles was performed using D. kotschyi extract. Physical and chemical structure of synthesized silver nanoparticle were determined using UV-Vis spectroscopy, XED, FTIR, SEM (scanning electron microscopy) and transmission electron microscopy (TEM). Finally, the antibacterial activity of silver nanoparticles was assessed using two methods including disk diffusion and minimum growth inhibitory concentration (MIC). The results showed that the size of the synthesized nanoparticle was 14.57 nm. The physical and chemical structure of silver nanoparticles was confirmed by XRD, TEM, and SEM. The antibacterial results also showed that Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Listeria monocytogenes were sensitive to 500 μg/ml of silver nanoparticles. The results of this study showed that the silver nanoparticles synthesized by D. kotschyi have an appropriate antibacterial potential against nosocomial pathogens and can act as one of the nano-achievements in helping to management of infectious diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological synthesis
  • silver nanoparticle
  • Dracocephalum kotschyi Antibacterial activity