اندازه‌گیری یون روی با استفاده از پروتئین فلوئورسنت سبز بهبود یافته (EGFP) نمایش یافته در سطح باکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 داتشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با افزایش فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین و سمی افزایش پیدا کرده است. روی فلزی است که با وجود داشتن فواید بسیار، در غلظت‌های بیش از حد مجاز سمی بوده و باعث بروز مشکلات و اختلالات بسیاری از جمله مرگ و میر جانوران، نقص-های رشدی و آسیب‌های بافتی می‌شود. بنابراین توسعه یک سیستم ساده، ارزان و سریع برای شناسایی فلزات سمی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، برهمکنش بین پروتئین فلوئورسانس سبز بهبود یافته (EGFP) بیان شده بر روی سطح باکتری E. coli سویه‌ BL21(DE3) و پروتئین EGFP خالص شده با غلظت های مختلف نمک کلرید روی با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حضور روی، نشر فلوئورسانس سبز پروتئین‌ افزایش می‌یابد که با غلظت روی در محلول هماهنگ است. براساس نتایج بدست آمده کمترین غلظت روی قابل شناسایی توسط پروتئین EGFP بیان شده بر روی سطح باکتری و پروتئین خالص شده به ترتیب 31/0 نانومو

عنوان مقاله [English]

Monitoring the Zinc ion using the recombinant enhanced green fluorescent protein (EGFP) based on E. coli surface display

نویسنده [English]

  • Saghi Saghi Hakimi Naeini 1

1 tarbiat modares university

چکیده [English]

Monitoring the Zinc ion using the recombinant enhanced green fluorescent protein (EGFP) based on E. coli surface display

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enhanced green fluorescence protein (EGFP)
  • surface display
  • heavy metals
  • zinc
  • fluorescence spectroscopy
دوره 34، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 612-622
  • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 فروردین 1400