نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و آزمایشگاه‌های بالینی

3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده

HtrA2 سرین پروتئاز میتوکندریایی است که تقریبا در همه بافتها بیان میشود و تحت شرایط استرسی این پروتئاز به یک فاکتور پروآپوپتوزی تبدیل میشود و در القای آپوپتوز شرکت میکند. این پروتئین احتمالا دارای فعالیت چاپرونی نیز بوده و در تاخوردن مناسب پروتئین‌ها نقش دارد. باتوجه به اهمیت آنزیم HtrA2 در القای آپوپتوز و ارتباط آن با برخی بیماری‌ها، الگوی بیان پروتئین HtrA2 در رده‌های سلولی طبیعی و برخی رده های بیماری بررسی شد. نتایج PCR نشان داد که ژن HtrA2 در سلول‌های طبیعی معده بیان می شود ولی در سلول‌های سرطانی معده بیان نمی شود. هم چنین در سلول‌های سرطانی ریه و سلولهای آدنوکارسینومای کولون انسان (رده سلولی SW480) نیز بیان دیده شد. با توجه به بیان متفاوت ژن HtrA2 در رده های سلولی های طبیعی و بیماری، الگوی مشخصی که نشان دهنده ارتباط بیان این پروتئاز با بیماری باشد مشاهده نگردید. در مرحله بعد با توجه به اهمیت HtrA2 ، قطعه cDNA مربوط به آنزیم HtrA2 درون وکتورpET21a(+) کلون و وکتور نوترکیب به سلول‌های مستعد E.coli سویه TOP10 منتقل شدند. در نهایت بیان پروتئین توسط SDS-PAGE آنالیز شد. سپس پروتئین تولید شده توسط ستون نیکل-آگارز خالص‌سازی شد و فعالیت پروتئازی آن توسط سوبسترای کازئین و با روش اسپکتروفتومتری سنجیده شد. نتایج نشان داد که آنزیم تولید شده فعال است و بنابراین HtrA2 تولید شده ساختار طبیعی داشته و می توان از آن در جهت تحقیقات بعدی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of expression patterns of High temperature requirement A2 (HtrA2) in some tissues and cell lines and its production in prokaryotic host

نویسندگان [English]

  • Samira shaterian 1
  • Saeed Najavand 1
  • Ali Mota 2
  • Mohammad Pazhang 3

1 Biology Department, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Biochemistry and Clinical Laboratories Department, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

3 Biology Department, Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

HtrA2 is the mitochondrial serine protease, expressed in almost all tissues. At stressful conditions, this protease is converted into a pro-apoptic factor and induces apoptosis. It has been showed that beside protease function, HtrA2 acts as a chaperone and is involved in the proper protein folding. Considering the importance of the HtrA2 enzyme in inducing apoptosis and its association with some diseases, the expression pattern of HtrA2 protein was evaluated in natural cell lines and some disease categories. PCR results obtained in the present study showed that the normal human gastric tissue express HtrA2 gene, but the HtrA2 gene was not expressed in gastric cancer form. Also, HtrA2 gene was expressed in human lung cancer tissue, SW480 cell lines and MS cell lines. According to different expression of HtrA2 gene in natural and diseases tissues and cell lines, there was no specific pattern indicating the association of expression of this protease with a disease. In the next step, due to the importance of HtrA2, the coloning of HtrA2 gene in pET21a (+) (expression vector) has been done and the recombinant vector was transformed to the E. coli TOP10 strain cells. Finally, protein expression was analyzed with SDS-PAGE electrophoresis. Then, the produced protein was purified with Ni-NTA Agarose and protease activity of HtrA2 was assayed by casein substarte with spectrophotometer. The results showed the produced protein is active, so the produced HtrA2 has natural structure and can be used for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HtrA2
  • Apoptosis
  • casein
  • SDS-PAGE
  • expression