تولید اسید سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از Aspergillus niger به روش تخمیردر بستر جامد و بهینه سازی فرآیند تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -گروه آموزشی زیست شناسی،گرایش میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

چکیده

اسید سیتریک یکی از اسیدهای آلی پرکاربرد است که به صورت گسترده در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. این اسیدآلی معمولاَ توسط فرآیند تخمیر غوطه ور یا تخمیر سطحی و از طریق آسپرژیلوس نایجر تولید می شود. تحقیقات اخیر نشان دهنده ی موفقیت آمیز بودن تولید اسید سیتریک از طریق روش تخمیر در بستر جامد می باشد. در شرایط آزمایشگاهی چهار فاکتور مهم در تولید اسید سیتریک، در چهار سطح؛ شامل: نوع سوبسترا (کاه گندم، کاه برنج، سبوس برنج و پوست بادام زمینی )، (pH (4،5،6،7 ، دمای تیمارسوبسترا (شامل 45،60،75،90 درجه سانتیگراد )و زمان تیمار سوبسترا (30،60،90،120 دقیقه) در تولید اسید سیتریک توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج این پژوهش حداکثر تولید اسید سیتریک درpH برابر با 5، زمان تیمارسوبسترا 60 دقیقه، دمای تیمارسوبسترا 60 درجه سانتیگراد و با استفاده از کاه گندم به عنوان بهترین سوبسترا بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قارچ آسپرژیلوس نایجر یک میکروارگانیسم مناسب جهت تولید اسید سیتریک می باشد؛ همچنین کاه گندم با توجه قیمت ارزان آن بستر مناسبی جهت تولید اقتصادی اسید سیتریک محسوب می شود. تمام چهار فاکتور مورد مطالعه در این پژوهش اثر معنی داری در تولید اسید سیتریک داشتند(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Citric acid production by agricultural wastes with Aspergillus niger using solid state fermentation and process optimization

نویسندگان [English]

 • farangis atashnoor 1
 • Masoumeh Anvari 2

1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Associate professor, Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Citric acid is one the most commonly used organic acid in the food and pharmacntical which is produced mainly by submerged or surface fermentation by Aspergillus niger. As the most important of commereial producer. Recent works showed successful citric acid production through solied state fermentation. Under our experimental conditions, four important factor each one in four levels including substracte type (wheat straw, rice straw, rice bran, peanut skin) and pH (4,5,6,7) substrate treatment tempretures (45,60,75,90,.c) and substracte treatment time (30,60,90,120min) on citric acid production by Aspergillus niger were assayed. Maximum amount of citric acid production was pH =5, treatment time and temperature of 60(min) and 60 (.c) respectively also the wheat straw was the best substrate for citric acid production. The results of this study showed that Aspergillus niger is a suitable microorganism for citric acid production and wheat straw is a good base for economical production of citric acid due to its low price. All of four understudied factors had significant effect on citric acid production in solid state fermentation (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citric Acid
 • Agricultural Wastes
 • Aspergillus Niger
 • Optimization
 • Solid state fermentation
دوره 34، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 597-611
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400