نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور- گروه زیست شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف: آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) در متابولیسم پورین‌ها شرکت داشته و نقش اساسی در تکثیر و بلوغ سلول‌های پستانداران دارد و همچنین فعالیت آن در سلول‌های سرطان پستان افزایش می‌یابد. در این پژوهش اثر عصاره آبی ریشه گیاه شیرین‌بیان بر درصد زنده‌مانی و بیان ژن ADA در دو رده‌ سرطانی پستان انسانی MCF-7 و MDA-MB-231 و همچنین یک رده نرمال MCF-10A مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: سمیت سلولی عصاره آبی شیرین‌بیان به روش رنگ سنجی MTT بررسی گردید و بیان ژن ADA با روش Real-time PCR سنجیده شد.
نتایج: با افزایش غلظت عصاره درصد زنده ماندن سلول‌ها به ویژه در رده‌های سرطانی به طور معنی‌داری کاهش یافت و همچنین بیان ژن ADA در غلظت 200 میکروگرم در میلی لیتر عصاره در رده‌های MCF-7 و MDA-MB-231 به ترتیب به میزان 4 و 8/4 برابر کاهش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که عصاره این گیاه با کاهش بیان ژن ADA سبب کاهش درصد زنده‌مانی سلول‌های سرطانی پستان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Adenosine deaminase (ADA) gene expression changes in human breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-231 and normal cell line MCF-10A treated by Glycyrrhiza glabra extract

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saeid Nematpour 2
  • Amir Shirzad 3

2 Neyshabur Branch, Islamic Azad University

3 Islamic azad university neyshabur branch, neyshabur, iran

چکیده [English]

Objective: The adenosine deaminase enzyme participates in the metabolism of purines, and plays an essential role in the proliferation and maturation of mammalian cells and, also its activity increases in breast cancer cells. In this study, the effect of aqueous extract of Glycyrrhiza glabra on viability and ADA gene expression in two human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231) and one normal cell line (MCF-10A) were studied.
Materials and Methods: Cytotoxicity of the G. glabra extract was examined by MTT assay. The expression ADA gene was evaluated by Real-time PCR.
Results: The vitality of cancerous cells are decreased by increasing the concentration of the extract significantly. The expression of ADA gene at the concentration of 200 μg/ml of extract in MCF-7 and MDA-MB-231 lines decreased by 4 and 4.8 fold, respectively.
Conclusion: The decrease in viability of breast cancer cells observed in this study could be the result of the reduction of ADA gene expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Glycyrrhiza glabra
  • Adenosine deaminase
  • cell culture