نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

2 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

3 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

4 مرکز بین رشته‌ای علوم نانو (iNANO)، دانشگاه آرهوس، آرهوس، دانمارک

5 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. تهران. ایران

چکیده

بیماری‌های تحلیل سیستم عصبی از جمله بیماری پارکینسون (PD) بیماری‌های درمان ناپذیر و به شدت رو به رشد در جوامع بشری هستند. در PD با از بین رفتن سلول‌های نورونی به ویژه در جسم سیاه مغز، بیمار با عوارض حرکتی و ادراکی غیر قابل برگشتی روبرو می‌شود. آسیب و مرگ نورونی همراه با تجمعات پروتئین آلفاسینوکلئین است. برخی سموم نیز با ایجاد شرایط استرس‌زا بر روی سلول‌های عصبی می‌توانند باعث ایجاد PD شوند. روتنون به عنوان سم عصبی باعث نابودی سلول‌های عصبی شده، منجر به PD می‌گردد. در این مطالعه به تاثیر عصاره‌های متانولی میوه سه رقم زیتونِ ایرانی شامل روغنی، زرد و مجنون بر روی سلول‌های مهندسی شده مدل PD با بیش بیان آلفا‌سینوکلئین پرداخته شد. این سلول‌ها به شدت به تیمار با روتنون واکنش نشان دادند. علاوه بر ایجاد سمیت، طول رشته‌های نوریت نیز در تیمار با روتنون کاهش یافت. عصاره‌ها به صورت معنی‌داری سلول‌ها را در مقابل سمیت ناشی از روتنون حفظ کرده و میزان ROS درون سلولی نیز به طور معنی‌داری کاهش یافت. پاکسازی رادیکالهای فعال نشان داد که این عصاره‌ها می‌توانند از طریق این مکانیزم نقش محافظتی برای سلول‌های نورونی داشته باشند، اما با توجه به رفتار متفاوت عصاره‌ها در محیط برون سلولی به نظر می‌رسد مکانیسم های پیچیده‌تری در نقش محافظتی آن‌ها در نورون‌ها دخیل باشند. این مطالعه نشان داد رقم‌های اصیل ایرانی روغنی و زرد می‌توانند به صورت معنی‌داری موجب زنده مانی سلول‌های حساس نورونی حتی در حضور روتنون شوند؛ باتوجه به بومی بودن رقم‌های زیتون ، این نتایج میتوانند بسیار ارزشمند باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using olive methanolic extracts to inhibit rotenone toxicity in Parkinson’s cell model

نویسندگان [English]

  • Dina Morshedi 1
  • Farhang Aliakbari 2
  • Soha Parsafar 3
  • Hossein Mohammad-Beigi 4
  • Faezeh Dehghani Esmatabad 3
  • Alireza Amiri-Nowdijeh 5

1 Faculty member, department of industrial biotechnology, National Institute of genetic engineering

2 پژوهشکده زیست‌فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

3 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

4 Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO) and Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University

5 National institute of genetic engineering and biotechnology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: Central nervous system disorders, including Parkinson's Disease (PD), are growing pathogenic incurable diseases. In PD, with the loss of neurons especially in the areas which produce and secrete dopamine, the patient is facing with irreversible motorized and perceived complications. Neuronal damage and death are usually accompanied by increasing the expression of alpha-synuclein (αSN) protein. Rotenone, a known neurotoxin, is also contributed to PD by inducing oxidative stress. In this study, we investigated the effect of the extracts of three Iranian olive cultivars on the PD cell model which overexpresses αSN. These cells react strongly to rotenone through which, above and beyond neurotoxicity, the length of the neurites is also reduced in the treatment with rotenone. Some extracts played a protective role in rotenone-treated cells and decreased intracellular reactive oxygen species (ROS) significantly. The radical scavenging activity of the extracts suggested that these reagents can play a protective role on neuronal cells through this mechanism; however, due to the different behavior of the extracts in the extracellular environment, it seems that more complex mechanisms are involved in their neuronal protective effect. This study showed that original Iranian olives belong to Roghani and Zard cultivars could protect the neurons against damage adopted from toxins and αSN and finally could be used in the diet to prevent PD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parkinson
  • rotenone
  • cytotoxicity
  • olive extract