نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

2 پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

3 هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

4 دانشیار پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندرانزلی

چکیده

مقدمه: تاثیر مفید باکتری‌های پروبیوتیک بر سلامت انسان و حیوان به نحو گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و در موارد مختلف تایید شده است. برای دستیابی به باکتری‌های پروبیوتیک باسیلوس و اسیدلاکتیک خرما به عنوان یکی از مواد غذایی مهم که می‌توانند منبع جداسازی این باکتری‌ها باشند، بررسی شد. هدف: این مطالعه با هدف جداسازی باکتری‌های پروبیوتیک اسید لاکتیک و باسیلوس از عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی انجام شد. روش کار: برای جداسازی باکتری های اسید لاکتیک و باسیلوس، عصاره روی محیط MRS آگار و نوترینت آگار کشت داده شد. پس از ۵ روز انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سلسیوس در شرایط بی‌هوازی و هوازی کلنی‌های دارای خصوصیات مرفولوژی و شکل میکرسکپی مرتبط دارای باکتری‌های گرم مثبت کاتالاز منفی جدا شده از MRS آگار در شرایط بی‌هوازی و و کاتالاز مثیت جدا شده از نوترینت آگا در شرایط هوازی با روش‌های بیوشیمیایی و Polymerase chain reaction بررسی شدند. نتایج: با توجه به آزمایشات شیمیایی و مولکولی باکتری‌های جدا شده از عصاره خرمای مضافتی به Lecunostoc mesenteroeides subsp mesenteroeides، پیارم بهBacilus subtilis strain UD1022 و زاهدی به Pediococcus parvalus strainSC8B متعلق بود. هر سه باکتری پروبیوتیک بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمایشات خرما در مجموعه غذاهای پروبیوتیک قرار دارد. می توان عصاره آبی خرما را برای غنی سازی و تهیه مواد غذایی پروبیوتیک به کار برد. همچنین با توجه به ویژگی‌های باکتری‌های پروبیوتیک می‌توان عصاره آبی خرما یا گوشت خرما برای جلوگیری از جایگزینی باکتری‌های بیماری‌زا و بیماری برای مصرف کنندگان توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of probiotic bacteria in aqueous extract from Mazafatit, Piarom and Zahedi

نویسندگان [English]

  • mina seifzadeh 1 2
  • mohammad rabbani 3
  • aliasghar khanipour 4

1 Dept. of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan , Isfahan, I.R. of Iran

2 Dept. of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan , Isfahan, I.R. of Iran

3 Associate Prof, Dept. of Biology, Science Faculty, University of Isfahan. I.R. of Iran

4 Associate Prof, Inland Water Aquaculture Research center, Anzali, I.R. of Iran

چکیده [English]

Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
Introduction: The beneficial effects of probiotic bacteria on human and animal health has been widely studied and confirmed in various cases. To obtain probiotic bacteria, Bacillus and lactic acid bacteria, dates were considered as one of the important nutrients that could be the source of isolation of these bacteria. Aim: The aim of this study was to isolate probiotic bacteria of lactic acid bacteria and Bacillus from aqueous extract of Mazafati, Pourm and Zahedi. Methods: For isolation of lactic acid bacteria and Bacillus, the extract was grown on MRS agar and agar nutrient. After 5 days of incubation at 37 ° C under aerobic and anaerobic conditions, colonies isolated with morphological characteristics and microscopic form associated including positive gram bacteria. positive and negative catalase bacteria isolated from MRS agar and nutrient agar, respectively. These bacteria were evaluated using biochemical and polymerase chain reactions. Results: According to chemical and molecular tests, Lecunostoc mesenteroeides subsp mesenteroeides, Bacillus subtilis strain UD1022 and Pediococcus parvalus strainSC8B isolated from Mazafati, Piarom and Zahedi date extract . All three bacteria were probiotic. Discussion and Conclusion: According to the results of the experiments, dates are in the probiotic collection. Aqueous extract of dates can be used to enrichment and preparing of probiotic foods. Also, according to the characteristics of probiotic bacteria, aqueous extract of dates or dates may be recommended to prevent of pathogenic bacteria replacement and disease for consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 16srRNA
  • Date fruit
  • Lactic acid bacteria
  • Bacilus subtilis