کلیدواژه‌ها = نشانگر‌های آگاهی‌بخش
ارتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 106-122

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمد علی ابراهیمی