کلیدواژه‌ها = RT-PCR
جداسازی، توالی‌یابی و میزان بیان ژن ارتولوگ (FLC) FLOWERING LOCUS C در اندام‌های مختلف خاکشیر بدل (Sisymbrium irio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

فرخنده رضانژاد؛ فرزانه نصری؛ رضا حیدری؛ زهرا بهمنی


کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتئین Csu از باکتری اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم به منظور ایجاد واکسن ژنی نوترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

اسکندر حسین نژاد لزرجانی؛ عباس دوستی؛ علی شریف زاده


استخراج و توالی‌یابی ژن هم‌ساخت Flowering locus T (FT) در شاهی (Lepidium sativum L.): بررسی فیلوژنتیکی پروتئین استنباطی آن

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 465-473

محبوبه شیخ بهائی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان؛ هادی روان


شناسایی و بررسی بیان ژن هم‌ساخت CURLY LEAF طی مراحل نموی اندام‌های رویشی و زایشی در خردل سیاه (Brassica niger L.)

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 370-381

فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ فرخنده رضانژاد؛ محسن اسدی خانوکی