کلیدواژه‌ها = سلول‌های بنیادی اسپرم ساز
بررسی کشت سلول‌های بنیادی اسپرم ساز در شرایط چسبنده و غیر چسبنده

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-347

حسین عزیزی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر