کلیدواژه‌ها = کلسیم
اثر کلسیم بر فعال سازی ترمولیزین توسط نمک

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 100-105

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمود رضا آقا معالی؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد


مطالعه اهمیت و نقش اسیدهای آمینه آسپارژین 28 و لیزین 30 فوتوپروتئین اکورین در جذب کلسیم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 468-474

معصومه اسماعیل نژاد؛ مهدی زین الدینی؛ نادر مقصودی