کلیدواژه‌ها = میزان بلاستوسیست
بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 224-232

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری