نویسنده = پریسا جنوبی
بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 278-291

نیره تنعمی؛ پریسا جنوبی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ مسعود رنجبر


بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 152-160

ماندانا صمیمی زاد؛ پریسا جنوبی؛ محمدرضا نقوی؛ الیاس آریا کیا؛ بنیامین یزدانی؛ ابوالحسن شاهزاده فاضلی