نویسنده = مسعود توحیدفر
بررسی مهارپذیری متابولیت های ثانویه گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی بر روی پروتئاز اصلی Mpro و Spike گلیکوپروتئین ویروس SARS-CoV-2 ( nCov-19 ) به روش داکینگ مولکولی

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 421-438

دنیا پوی؛ مسعود توحیدفر؛ مهدا سادات نصراله زاده


جداسازی ، همسانه‌سازی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی زیر واحد I ژن سیتوکروم اکسیداز C در مرکبات

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 469-477

علی عباسی؛ مریم غائب زمهریر؛ مسعود توحیدفر؛ نادر حسن زاده


مروری بر سیستم CRISPR/Cas9 بعنوان ابزار ویرایش ژنوم کارآمد در توسعه گیاهان تراریخته

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 542-556

شهنوش نیری؛ مسعود توحیدفر؛ عباس سعیدی


بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 313-327

محسن نیازیان؛ سید احمد سادات نوری؛ مسعود توحیدفر؛ پتر گالوشکا؛ سید محمد مهدی مرتضویان