نویسنده = حسین نادری منش
آشکار سازی اگزوزم های مترشح از سلولهای سرطان ریه در بستر میکروفلویدیک به روش ایمونوفلورسانس

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 225-238

کوشا ایرانی؛ رویا کلا هچی؛ حسین نادری منش؛ عبداله اله وردی


استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش


طراحی و ساخت سامانه میکروفلویدیک به منظور آنالیز کمی مهاجرت سلولی در سطح تک سلولی

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 483-498

محمد قربانی؛ حسین نادری منش؛ حسین سلیمانی؛ عبداله اله وردی


اصلاح خصوصیات سطح در سیستم میکروفلوییدیک به منظور شناسایی miR-21 و miR-486 در سرطان ریه

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 380-396

الهام کشاورز؛ عبداله اله وردی؛ حسین نادری منش؛ مسلم صدقی؛ علیرضا نادری سهی؛ فاطمه کوه کن


شبیه‌سازی رفتار فاز لیپیدی L_α با استفاده از درشت‌دانه‌سازی سامانمند مولکول dioleoylphosphatidylethanolamine

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 382-392

سعید مرتضی زاده؛ یوسف جمالی؛ حسین نادری منش


بررسی میزان اتصال و رشد سلول های فیبروبـلاست انسانی بر روی بستـر تهیه شده از ترکیبات پلیمری (مت)آکریلاتی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 351-364

مسلم صدقی؛ حسین نادری منش؛ مسعود سلیمانی


طراحی و ساخت نانو هیدرو ژل‌های سه‌بعدی بر پایه پپتیدهای خود آراینده جهت مهندسی بافت‌های نرم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 524-538

الهه روشنی یساقی؛ مجید تقدیر؛ محمد علی شکرگزار؛ حسین نادری منش