ژنتیک
1. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو

رحیمه سپهری؛ طاهر هرکی نژاد؛ ضادق علیجانی؛ جلیل شجاع؛ سیدعباس رافت

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 222-232

چکیده
  نواحی اگزون 5 و بخشی از ناحیه 3′ UTR بود. برای این منظور تعداد 133 رأس بره از یک گله و در سن تقریبا یکسان در سه گروه افشاری خالص، آمیخته افشاری- برولامرینو نسل F2 و F5 مورد استفاده قرار گرفتند. قبل از کشتار از این دامها نمونه خون تهیه شد. پس از انجام اندازه-گیری‌های فنوتیپی بر روی دام زنده، تعداد 85 رأس از این دام‌ها کشتار شدند. پس از کشتار، ...  بیشتر

ژنتیک
2. ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن FTO با صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته افشاری-برولا مرینو

وحید سلمانی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ معصومه صالح؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ داریوش سلیمی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 46-57

چکیده
  ژن FTO یک عامل رونویسی را کد می کند که در بیان ژن های مرتبط با سنتز چربی دخالت دارد. در مطالعه حاضر ارتباط چند شکلی در نواحی اگزون چهار و اگزون نه ژن FTO با صفات لاشه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 97 راس بره نر آمیخته افشاری × برولامرینو با سن تقریبا یکسان مورد استفاده قرار گرفتند. از تمام دام‌ها نمونه خون جهت استخراج DNA و اندازه‌گیری‌ ...  بیشتر

ژنتیک
3. ارتباط پلی مورفیسم5'UTR ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو

ملیحه نظآم آیادی؛ طاهر هرکی نژاد؛ محمد حسین شهیر؛ روناک خرمتایی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ لیلا دانش مقدم؛ رحمان رستم خانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 420-429

چکیده
  چربی اعماء و احشا و دنبه درصد قابل توجهی از وزن لاشه در گوسفند را به خود اختصاص می دهد. در تحقیق حاضر ارتباط پلی‌مورفیسم ژن تیروگلوبولین (TG) با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از تعداد 98 راس بره نر 11 ماهه نمونه خون گرفته و از آن DNA استخراج گردید. آغازگرهای لازم با استفاده از توالی ژن TG گاو طراحی شدند. محصولات ...  بیشتر