نقش ضد‌اکسیدانتی زیلیتول بر فراسنجه‌های سلولی اسپرم انسانی طی فرایند انجماد- یخ‌گشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌فناوری میکروبی، دانشکده زیست‌فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

2 گروه زیست‌فناوری دریا، دانشکده زیست‌فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

چکیده

انجماد اسپرم روشی مناسب برای بقای تولیدمثل در مردان مبتلا به سرطان و همچنین افراد مبتلا به نقص‌های اسپرمی از جمله ناهنجاری‌های آزو اسپرمی و الیگو اسپرمی است. آسیب‌های ناشی از انجماد اسپرم منجر به کاهش نرخ زنده‌مانی سلول‌های اسپرم و به دنبال آن کاهش باروری می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر پلی‌الکل قندی زیلیتول به‌عنوان ضد اکسیدانت طی فرآیند انجماد اسپرم و درنتیجه، کاهش سطح رادیکال‌های آزاد تولیدشده است. در این مطالعه 60 نمونه اسپرم نرمال انسانی از 60 فرد مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات ناباروری پژوهشگاه رویان جمع آوری شد و به سه گروه شامل گروه کنترل تازه، گروه کنترل انجمادی (نمونه‌هایی که با محیط انجمادی اسپرم به‌تنهایی منجمد شدند) و گروه تیمار انجمادی (با محیط انجمادی مکمل شده با غلظت 55 میلی‌مولار ضد اکسیدانت زیلیتول منجمد شدند) تقسیم‌بندی شدند. جنبایی اسپرم، زنده‌مانی و تورم غشای اسپرمی بر اساس معیارهای WHO ارزیابی و همچنین سطح رادیکال‌های آزاد در نمونه‌های مذکور بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن زیلیتول به محیط انجمادی باعث بهبودی فراسنجه‌های اسپرمی و همچنین بالا رفتن نرخ زنده‌مانی سلول‌ها شد. سطح رادیکال‌های آزاد در حضور زیلیتول به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که افزودن زیلیتول به‌عنوان یک ترکیب ضد اکسیدانت به محیط انجمادی طی فرایند انجماد-یخ‌گشایی اسپرم، یک راهکار مناسب در جهت کاهش سطح رادیکال‌های آزاد این محیط انجمادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The antioxidant role of xylitol on the cellular parameters of human sperm during the sperm cryopreservation

نویسندگان [English]

  • Dariush gholami 1
  • Rashid Alijani Ardeshir 2

1 Department of Microbial Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran

2 Department of Marine Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran

چکیده [English]

Sperm cryopreservation is a suitable method for the survival of reproduction in men with cancer as well as people with sperm deficiency such as azoospermia and oligospermia. The cryopreservation damage leads to a decrease in the survival rate of sperm and fertility handicap. The aim of this study is to investigate the effect of the polyalcohol xylitol as an antioxidant during sperm cryopreservation and, finally, to reduce the level of free radicals. In this study, 60 normal human sperm samples were collected from 60 people referred to the Infertility Research Center of Royan Research Institute and divided into three groups, including a fresh control group, a frozen control group (samples that were frozen with sperm freezing medium alone) and frozen treatment group (They were frozen with freezing medium supplemented with a concentration of 55 mM xylitol). Sperm motility, viability, and membrane swelling were evaluated based on WHO criteria and the level of free radicals in the mentioned samples. The results of this study showed that adding xylitol to the freezing medium improved the sperm parameters and also increased the survival rate of the cells. The level of free radicals decreased significantly in the presence of xylitol. From this study, it can be concluded that adding xylitol as an antioxidant compound to the freezing medium during sperm cryopreservation is a suitable strategy to reduce the free radicals level in the freezing medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidants
  • Frozen- thawed semen
  • Sperm
  • Xylitol

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1402