بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گز استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم باغبانی

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

گیاه گز با 13 گونه بومی ایران از تیره Tamaricaceae بوده و از گیاهان زینتی فضای سبز نیز محسوب می‌شود. گزها به دلیل مقاومت به شرایط سخت آب و هوایی و سازگاری با شوری بالا، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه تنوع ژنتیکی و صفات ژنوتیپ‌های گوناگون در نقاط مختلف جغرافیایی، اطلاعات مفید و ضروری برای به‌گزینی و اصلاح ارقام مورد نظر برای توسعه کشت و کار بهینه فراهم می‌نماید. از این رو، این تحقیق به منظور بررسی تنوع‌ ژنتیکی ژنوتیپ‌های گز بومی اردبیل انجام گرفت. در تحقیق حاضر، برگ‌های جوان نه جمعیت از این گونه از نمونه‌های تازه رویشگاه‌های طبیعی اردبیل جمع‌آوری و ساختار ژنتیکی آن‌ها با استفاده از 13 نشانگر ISSR و 5 نشانگر SCOT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، کل باندهای ایجاد شده توسط نشانگر ISSR تعداد 96 باند بود که بیش‌ترین آنها توسط آغازگر UBC810،UBC826 و UBC855 تکثیر شد. میانگین اطلاعات چندشکلی 30/34 درصد بود که بیش‌ترین چندشکلی مربوط به UBC814، UBC855 و UBC826 به میزان100% بود. ژنوتیپ‌ها در دندروگرام به چهار گروه تقسیم‌بندی شد. همچنین با استفاده از SCOT در مجموع 32 باند تکثیر شد. بیش‌ترین و کم‌ترین تعداد باند به ترتیب از SCoT4 و SCoT1 به‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داده که نشانگر ISSR در تفکیک ژنوتیپ‌ها از یکدیگر براساس منطقه جغرافیایی موفق بود. همچنین هر دو آغازگز در تعیین میزان تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی نمونه‌های جمعیتی مورد مطالعه گز از کارآیی بالایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Genetic Diversity in Different Salt cedar Ecotypes of Ardabil Province by Molecular Markers

نویسندگان [English]

 • Gita vakili 1
 • Younes Pourbeyrami hir 2
 • ‪Esmaeil Chamani 3
 • asghar estaji 4

1 Department of Horticultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabil

2 Ardabili Mohaghegh University, Dep. Of Hoyrticulture

3 Department of Horticultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili

4 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Tamarix is belonging to the Tamaricaceae family with 13 indigenous species of Iran and is one of the important ornamental plants in the landscape. This plant has been considered due to its resistance to the different weather and compatibility with salinity condition. In this study was conducted to investigate genetic diversity of different tamarix genotype endemic in the Ardebil province. The young leaves of 9 tamarix population were collected from natural habitats of this plant in Ardebil province to evaluate the genetic diversity. The leaves DNA were extracted using CTAB method. In this investigation 13 ISSR and 5 SCOT primers were used. A total number of 96 bands were produce by ISSR primers and the highest numbers of bands were amplified by UBC810- UBC826- UBC855. The average percentage polymorphism loci (PPL) was 6.75%, the highest polymorphism with the amount of 100% was in UBC814- UBC826 and UBC855 primers. The dendrogram was drowned based on WARD technique and genotypes classified into four main clusters. Also, a total of 32 band amplified by SCoT primer. The highest and lowest number of bands was obtained from SCoT4 and SCoT1, respectively. The average polymorphism percentage was 75.8%. In general, the results obtained from this study indicate that ISSR and SCoT primers were useful to separate the geographical region of genotypes. These primers also were highly efficient to determine the genetic diversity and relationship of studied tamarix populations. Hence, the use of these primers in other genetic studies like QTL and association mapping are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster Analysis
 • SCoT
 • ISSR
 • Tamarix
 • Polymorphism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آذر 1401