ارزیابی تنوع ژنتیکی گوآوا (Psidium guajava ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه بیرجند عضو هیئت علمی

چکیده

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی و درک روابط موجود در بین گونهها و تودههای گیاهی گام مؤثری در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی میباشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ گوآوا (Psidium guajava ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR در آزمایشگاه به‌نژادی مولکولی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. 9 تا از 36 آغازگر RAPD و 6 تا از 7 آغازگر ISSR آغازگر چندشکلی نشان دادند. در کل آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 80 و 35 نوار تکثیر نمودند و در مجموع، 54 نوار از 80 نوار تکثیر شده توسط آغازگرهای RAPD (5/67 درصد) و 25 نوار از 35 نوار تکثیر شده توسط آغازگرهای ISSR (42/71 درصد) دارای چندشکلی بودند. کمترین و بیشترین میزان محتوای اطلاعات چندشکلی در نشانگر RAPD به ترتیب در آغازگر OPAB09 (13/0) و OPAB17 (40/0) و در نشانگر ISSR به ترتیب در آغازگر ISSR3 (19/0) و آغازگر ISSR5 (37/0) مشاهده شد. بر اساس نشانگر RAPD ژنوتیپ‌های M5 با M4 (83/0) بالاترین و ژنوتیپ‌های CH5 با R4 (19/0) کمترین تشابه را داشتند. بر اساس نشانگر ISSR ژنوتیپ‌های R2 با R3 (86/0) بالاترین و ژنوتیپ‌های M1 با CH4 (12/0) کمترین تشابه را داشتند. تجزیه خوشه‌ای بر اساس نشانگر RAPD و ISSR ژنوتیپ‌ها را به ترتیب در پنج و سه دسته گروه‌بندی کرد. به طورکل نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی کافی در بین ژنوتیپ‌های گوآوا وجود دارد و نشانگرهای RAPD و ISSR در شناسایی نواحی چند شکل و تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ذخایر ژنتیکی درختان گوآوا نشانگرهای سودمندی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of Guava (Psidium guajava) by RAPD and ISSR markers

نویسندگان [English]

  • mohammad zabet 1
  • hamed naseri 2
  • zohreh alizadeh 3

1 university of birjand

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, university of Birjand

3 Assistant Professor in Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, university of Birjand

چکیده [English]

Understanding the genetic diversity and the relationships between species and plant ecotypes is an important step to preserve genetic resources. In this study, the genetic diversity of 15 Guava (Psidium guajava) genotypes was investigated using Rapid and ISSR markers in the molecular breeding laboratory of the Faculty of Agriculture, University of Birjand. Nine out of 36 RAPD primers and six out of seven ISSR primers showed polymorphism. In total, RAPD and ISSR primers amplified 80 and 35 bands, respectively, which 54 out of 80 (67.5%) and 25 out of 35 (71.42%) bands were amplified by RAPD and USSR primers, were polymorphic, respectively. The lowest and highest polymorphic information content was observed in RAPD marker in OPAB09 primer (0.13) and OPAB17 primer (0.40) and in ISSR primer in ISSR3 primer (0.19) and ISSR5 primer (0.37), respectively. According to the RAPD marker, genotypes M5 with M4 (0.83) had the highest and genotypes CH5 with R4 (0.19) had the least similarity, respectively. According to ISSR marker, genotypes R2 with R3 (0.86) had the highest and M1 with CH4 (0.12) had the least similarity, respectively. The Cluster analysis classified genotypes according to RAPD marker into five groups and according to ISSR marker into three groups, respectively. In total, the results showed that there is sufficient genetic diversity among Guava genotypes and RAPD and ISSR are useful markers in identifying polymorphic regions and estimating genetic distance and managing genetic resources of Guava.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Heterozygosity
  • Molecular Index
  • Similarity matrix
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 279-296
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1401