نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 KHomein qods street

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت

3 گروه علوم پایه و آزمایشگاهی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خمین،

چکیده

آلاینده های شیمیایی مختلف اثرات جبران ناپذیر برسلامت انسان و اکوسیستم دارند. زیست پالایی یکی از روشهایی می‏باشد، که برای از بین بردن آلودگی‏های محیطی مورد استفاده قرار میگیرد. میکروارگانیسمهای مختلف از جمله نوکاردیاها،گروهی از باکتریها با پتانسیل بالا برای تولید متابولیت های ثانویه و فعال از نظر زیستی هستند که توانایی فعالیت زیست پالایی را دارند. این مطالعه با هدف غربالگری و شناسایی گونه های نوکاردیا با پتانسیل تخریب زیستی از اکوسیستم های متنوع ایران انجام شده است.

روش کار: ایزوله ها از 90 نمونه محیطی جدا شده و با استفاده از روش‏های میکروبیولوژیکی متداول و مولکولی از جمله تجزیه و تحلیل توالی 16rRNA و rpoB جداسازی شناسایی شدند. از آنالیز میزان رشد در حضور آلاینده‏ها، کروماتوگرافی، و روش گیبس برای تعیین توانایی زیست پالایی ایزوله‏ها استفاده شد.

نتایج: در مجموع 19 ایزوله نوکاردیا از نمونه ها (1/21٪) که متعلق به 10 گونه مختلف بودند، بازیابی شدند. شایعترین گونه های نوکاردیای جدا شده به این ترتیب بودند: ن. فارسسینیکا، 4 ایزوله (21٪)؛ ن. سیریاسی جرجیکا و ن. کاشی جینسیس ، هر کدام 3 ایزوله (7/15٪)؛ ن. آستروئیدس و ن. کراپنستدتی، هر کدام 2 ایزوله (5/10٪). تایج مطالعه ما نشان داد که ایزوله های مورد بررسی واجد توانایی زیست پالایی PAH، فنل و دیگر مشتقات نفت می‏باشند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که گونه های مختلف نوکاردیا موجود در منابع زیست محیطی ایران، دارای پتانسیل زیادی در زیست پالایی آلاینده‏های شیمایی در محیط هستند که می‏توان از آنها در فرآیندهای تجزیه زیستی استفاده کرد،

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Screening and molecular identification of nocardia with ability to biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and phenol from Iranian ecosystems

نویسندگان [English]

  • Davood Azadi 1
  • Shiva Hosseini 2
  • abdorrahim Absalan 3

1 KHomein qods street

2 Department of genetics, School of Basic Sciences, Marvdasht branch, Islamic Azad University

3 Department of Basic and Laboratory Sciences, School of Nursing and Paramedical, Khomein University of Medical Sciences

چکیده [English]

Introduction:

Anthropogenic pollutants are known to have adverse effect on ecosystem, and human health. Biodegradation is an option that has been widely used to remediate organic contaminants and reduce the risk of these hazardous materials. Microorganisms are readily available to screen and can be rapidly characterized to be applied in many extreme environmental conditions. Actinomycetes have a great potential for the production of bioactive secondary metabolites which have biodegradation activity. This study aimed to screen and characterize Nocardia species with biodegradation potential from diverse Iranian ecosystems.

Methods: The isolates were screened from 90 collected environmental samples, identified and characterized using conventional and molecular microbiological methods including the PCR amplification and sequencing analysis of 16S rRNA and rpoB genetic markers. Growth rate in presence of pollutants, chromatography, Gibbs and turbidometric methods were used to determine bioremediation ability.

Results: A total of 19 Nocardia isolates were recovered from the cultured samples (21.1%) that belonged to 10 various species. The most prevalent species was N. farcinica; 4 isolate (21%), followed by N. cyriacigeorgica and N. cashijiensis; 3 isolates each (15.7%) and N. asteroides 2 isolates (10.5%). In this study isolates showed biodegradation activity against PAHs, phenol and oil derivations.

Discussion and Conclusion: Our results showed that various Nocardia species isolated from Iranian ecosystems have great potential for biodegradation of environmental contaminant, therefore we can used this bacteria in bioremediation process, although they have not received much attention for such significant usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nocardia bioremediation
  • 16S rRNA
  • sequencing phylogeny