بررسی اثرات ورزش میان‌مدت در پاسخ القا شده توسط تیمروزال در مسیر آتوفاژی بخش پری فرونتال موش نرِ نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشکده علوم پایه ،گروه زیست شناسی،شهر ری، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، پژوهشکده علوم اعصاب ،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در افراد مبتلا به اوتیسم، ارتباط، تعامل اجتماعی و بازی تخیلی بطور مشخص آسیب دیده است. تیمروزال که بطور رایج مرتیولات شناخته می‌شود، یک ترکیب ارگانوجیوه با خواص ضدقارچی و آنتی سپتیک است. ارتباط بین احتمال ایجاد اوتیسم بوسیله واکسن‌های تیمروزال در سال‌های اخیر عمدتا توسط رسانه‌های عمومی مطرح شده است. پژوهش حاضر، تغییرارت رفتاری وابسته به دوز را بعد از مواجهه زودهنگام با تیمروزال طبق الگوی زمانی واکسیناسیون کودکان در موش‌های نر صحرایی مورد بررسی قرار داد.

مواد و روشها: ابتدا به موش‌های تازه به دنیا آمده در روزهای 7، 9، 11 و 15 مقدار 300 میکروگرمی تیمروزال تزریق شد. سپس از روز 31 تا روز 80 پس از تولد، پروتکل‌های مختلف ورزشی 1 و 2 اعمال شد، بلافاصله پس از انجام پروتکل‌ها، در مدت زمان کمتر از 30 ثانیه مغز از درون جمجمه خارج و پری فرونتال مغز بسرعت استخراج شد. در نهایت، جهت سنجش تام پروتئین‌ها با استفاده از تکنیک وسترن بلات، زیر واحدهای ژن ATG8 و ATG10 در پری فرونتال مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد، موش‌های دریافت کننده تیمروزالی که پروتکل‌های ورزشی انجام دادند، بویژه موش‌هایی که پروتکل اول ورزشی + پروتکل دوم ورزشی را انجام دادند، میزان بیان ژن‌های ATG8 و ATG10 بطور معناداری نسبت به گروه کنترل کمتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت ورزش میان‌مدت در رفع اثرات سوء تیمروزال در بیان ژن‌های آتوفاژیک موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of medium-term exercise on the response induced by thymrozal in the autophagy of the prefrontal part of male wistar rats

نویسندگان [English]

  • majid navaian 1
  • mona sosani rad 2
  • mohammad nasehi 3

2 1- Department of Biology, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, I. R. Iran.

3 Cognitive and Neuroscience Research Center (CNRC), Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, I. R. Iran.

چکیده [English]

Background and objective: In people with autism, communication, social interaction, and imaginative games have been particularly damaged. Thiomersal, commonly called mertiolate, is an organo-mercury compound that has antifungal and antiseptic properties. In recent years, the relationship between the likelihood of autism caused by thiomersal vaccines has been significantly raised by the media.

Methods: The present study examined dose-dependent behavioral changes after early exposure to thiomersal in a timed pattern of vaccination of children in male rats. Newborn mice were injected with 300 micrograms of thiomersal on days 7, 9, 11, and 15. From day 31 to day 80 After birth different exercise protocols 1 and 2 were applied. Immediately, after the respective protocols, in less than 30 seconds, the brain was removed from the skull and the brain prefrontal was rapidly exited. Finally, genes expression of ATG8 and ATG10 in the prefrontal l region were evaluated by Western blotting technique.

Conclusion: The results showed that the mice of receiving the thiomersal and did exercise protocols, especially the mice that did the 1 and 2 exercise protocol, had significantly lower ATG8 and ATG10 gene expression than the control group. Therefore, it can be concluded that mid-term exercise is effective in removing the adverse effects of thiomersal on the expression of autophagy genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thiomersal
  • Autism
  • Prefrontal
  • ATG8 and ATG10
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 28-45
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1400