ارزیابی اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت‌های ترشحی و عصاره سلولی بیفیدوباکتریوم‌های جداسازی شده از محصولات لبنی بر رده سلولی سرطان کولون (SW1116) و نرمال کلیه (HEK 293)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارزیابی اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیتهای ترشحی و عصاره سلولی بیفیدوباکتریوم های جداسازی شده از محصولات لبنی بر رده سلولی سرطان کولون

2 1. گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران.

چکیده

پروبیوتیک‌ها مکمل خوراکی میکروبی زنده هستند و با افزایش غلظت باکتری های مفید مثل لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم و کاهش سطح میکروب‌های بیماری‌زا، میکروفلور روده را تغییر می‌دهند. پروبیوتیک ها توانایی قابل توجهی در درمان سرطان کولون دارند و ممکن است نقش مهمی در پیشگیری از سرطان داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم‌ها و تاثیر متابولیت‌ها و عصاره سلولی باکتری بر رده-ی نرمال کلیه(HEK298) و رده‌ی سرطان کولون (SW1116) می باشد. در این تحقیق 100 نمونه محصولات لبنی سنتی جمع آوری و جهت جداسازی بیفیدوباکتریوم ها روی محیط بیفیدوباکتریوم آگار کشت داده شد. پس از شناسایی باکتری به روش بیوشیمیایی و مولکولی، اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت ترشحی و عصاره سلولی باکتری بر روی رده‌های سلولی سرطان کولون و نرمال کلیه از طریق تست ام تی تی (MTT)ارزیابی گردید. در این تحقیق بیفیدوباکتریوم های جداسازی شده گونه بیفیدیوم شناسایی شد. نتایج نشان داد که متابولیت ترشحی بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم دو جدایه 2 و 3 بیشترین اثر سیتوتوکسیسیتی (95%) بر روی رده سرطان کولون نشان دادند. متابولیت ترشحی جدایه های 2 و 3 بر روی HEK-293 به ترتیب 12% و 81% اثر سیتوتوکسیسیتی نشان دادند. اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت ترشحی بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم جدایه 2 بر روی رده ی نرمال HEK-293 بسیار کمتر از تاثیر آن بر روی رده ی سرطانی SW1116 می باشد. بنابراین می‌توان با انجام مطالعه‌های بیشتر از این باکتری به عنوان یک محصول پروبیوتیک ضدسرطان، در درمان و پیشگیری از سرطان کولون استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cytotoxic effects of secretory metabiotics and bacterial cell extract isolated from Bifidobacterium bifidium on SW1116 Colon Cancer and HEK293 normal kindry Cells lines

نویسندگان [English]

 • Maryam Soraya 1
 • ELHAM MOAZAMIAN 2

1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Agriculture and new technology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Department of Microbiology, Faculty of Science, Agriculture and new technology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz- Iran

چکیده [English]

Probiotics are live microbial and act to alter the intestinal microflora by increasing concentrations of beneficial bacteria such as lactobacillus and Bifidobacteria, and reducing the levels of pathogenic micro-organisms. Probiotics have the potential to impact significantly on the treatment of colorectal cancer .The aim of this study was to isolation and identification Bifidobacterium and the effects of their metabolites and sediment bacteria on colon cancer cell line (SW1116) and normal kidney cell line (HEK-293). In this study 100 dairy products was collected and cultured on BFM media for isolation of Bifidobacterium strains. After bacterial identification via biochemical and molecular methods, cytotoxicity effects of secretory metabolites and bacterial extract on colon cancer cell line and normal cell line was evaluated using MTT assay. In this research the isolated Bifidobacterium was identificated. The results show that secretory metabolites 2 and 3 isolates showed the most cytotoxicity effect about %95 on colon cancer cell line. 2 and 3 isolates showed cytotoxicity effect on HEK293cells %12 and %81, respectively. It was determind that the cytotoxicity effect of 2 isolate Bifidobacterium bifidum on HEK 293 normal cell is much less than its effect on SW1116 cancer cell line. Therefore, this bacterium can be used in the treatment and prevention of colon cancer by conducting further studies as an anti-cancer probiotic product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bifidobacterium bifidum
 • Colon Cancer
 • Secretory metabolites
 • Bacterial cell extract
 • SW1116 and HEK-293 cell lines
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 15-27
 • تاریخ دریافت: 18 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آبان 1400