سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) با استفاده از عصاره‌ی آبی اندام‌های هوایی گیاه تلخه (Acroptilon repens L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.ایران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

3 استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

علم و فناوری نانو تولید ماده در ابعاد نانومتری است.امروزه یکی از کارآمدترین روشهای سنتز نانوذرات، روش سنتزسبز نانوذرات توسط گیاهان میباشد. هدف از انجام این تحقیق نیز سنتز یک روش سبز جهت تهیه نانوذرات آهن میباشد. در این پژوهش، نانوذرات اکسید آهن به وسیله عصاره گیاه تلخه (Acroptilon repens L.) که دارای ترکیبات فنولی میباشد سنتز شد. عصاره گیاه با روش ماسراسیون به دست آمد. برای تهیه زیستی نانوذرات آهن با عصاره تلخه از روش همرسوبی استفاده شد. نمونه های به دست آمده توسط آنالیزهای توزین حرارتی (TGA)، سنجش مغناطیسی نمونه ارتعاشی (VSM)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد تجزیه قرار گرفتند. تغییر رنگ در محلول و ته نشین شدن رسوبات قهوه‌ای رنگ، تأیید کننده موفقیت آمیز بودن سنتز سبز نانوذرات آهن بود. در آنالیز طیف سنجی وجود پیک در محدوده 490 تا 600 نانومتر، حاکی از سنتز زیستی این نانوذرات با عصاره گیاه تلخه میباشد. اندازه و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد و مشخص گردید که شکل ذرات چند وجهی و گرد و اندازه متوسط آنها در حدود 39 تا 50 نانومتر است. همچنین نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس، نانوکریستالهای سنتز شده به وسیله عصاره تلخه را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره تلخه به عنوان عامل کاهنده یون فلز آهن عمل کرده، همچنین به عنوان عامل کمپلکس کننده هم موجب سنتز نانوذرات آهن و هم موجب پایداری آنها میشوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Green synthesis of iron oxide nanoparticles (Fe3O4) by extract of aerial organs of Russian knapweed (Acroptilon repens L.)

نویسندگان [English]

 • Leyli Nabati Souha 1
 • Mohammad Taghi Alebrahim 2
 • Aziz Habibi Yangjeh 3
 • Solmaz Feizpoor 4

1 M.Sc Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Professor, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

4 Ph.D student, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Nanoscale science and technology the production of matter in nanometer dimensions and exploitation of its properties in modern systems. Today, one of the most efficient methods of nanoparticle synthesis is the method of green synthesis or biosynthesis of nanoparticles by plants. The purpose of this study was to synthesize and develop a green method for the preparation of iron nanoparticles. In this study, iron nanoparticles were synthesized in a process by the extract of Russian knapweed (Acroptilon repens L.) which containing phenolic compounds. The extract of the plant was obtained by maceration method. The co-precipitation method was used to prepare iron nanoparticles with the extract of Acroptilon repens L. The samples were analyzed by Thermo Gravimetric Analysis (TGA), Fourier transform infrared (FT-IR), Vibrating Sample Manetometer (VSM), Scanning Electron Microscope (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD). In Spectrophotometric analysis, the presence of a peak in the range of 490 to 600 nm indicates the biological synthesis of these nanoparticles with extract of Acroptilon repens. The size and morphology of biologically synthesized nanoparticles were determined by scanning electron microscopy, and it was found that the shape of the polygonal and round particles and their average size are about 39 to 50 nanometers. The results of X-ray diffraction analysis also showed the nanocrystals synthesized extract of Acroptilon repens. According to the results, it can be said that the polyphenolic compounds in the Acroptilon repens. extract were acted as iron-metal reducing agents, and also as a complexing agent synthesize iron nanoparticles and make them sustainable

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanotechnology
 • Biocentesis
 • Aqueous extract
 • Weed
 • co-precipitation method
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 640-654
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 مرداد 1400