ارزیابی بیان RNA طویل غیرکدکننده RMST در پی القای تمایز نورونی در سلول های پرتوان کارسینومای جنینی NT2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه خانواده درمانی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: نورون زایی فرآیندی محدود است که در یک دوره بعد از تولد و در بزرگسالان نیز در دو منطقه‌ی زیر بطنی و هیپوکامپ مغز انجام می‌گیرد، به همین دلیل جایگزین کردن سلول عصبی به جای سلول‌های تخریب ‌شده برای درمان بیماری‌های انحطاط عصبی، راه‌ حلی ارزشمند است. اگرچه RNAهای طویل غیرکدکننده در بسیاری از فرآیندهای سلولی درگیر می‌باشند، نقش آنها در تنظیم روند تمایز نورونی کاملاً شناسایی نشده است. بر این اساس این مطالعه به بررسی تغییرات بیانی RNA طویل غیرکدکننده‌ی RMST، در طی روند تمایز عصبی در سلول‌های پرتوان کارسینومای جنینی می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه ابتدا سلول‌های NT2 همراه با رتینوئیک اسید و کوکتیل تمایزی به سلول‌های شبه عصبی متمایز شدند و روند تمایز 7 روز ادامه پیدا کرد. سپس برای ارزیابی بیان مارکرهای عصبی و RNA طویل غیر کد کننده‌ی RMST، از روش‌ Q-RT-PCR استفاده شد.
نتایج: در طی تمایز عصبی سلول‌های NT2 افزایش معناداری در میزان بیان رونوشت ژن‌های مارکر عصبی NSE و MAP2 مشاهده شد (***P < 0.0001). نتایج همچنین حاکی از افزایش بیان RNA طویل غیرکدکننده RMST در روز هفتم تمایز عصبی نسبت به گروه کنترل بود (***P < 0.001).
نتیجه‌گیری: تغییرات بیانی که در سطوح این lncRNA رخ داده است، پیشنهاد دهنده‌ی نقش بالقوه آن در طی روند نورون‌زایی و تمایز عصبی می‌باشد. بنابراین از آن جا که lncRNAها فعالیت تنظیمی رخدادهای سلولی را بر عهده دارند، شناسایی تغییرات بیانی RNA طویل غیر کد کننده‌ی RMST در طی روند تمایز عصبی می‌تواند گویای مسیر تنظیمی ویژه‌ای برای نورون زایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the expression of long noncoding RNA RMST following induction of neuronal differentiation of NT2 pluripotent embryonic carcinoma cells

نویسندگان [English]

 • Najmeh Abbasi 1
 • Hossein Fahimi 1
 • Seyed Hamid Jamaleddini 1
 • Reihaneh Ramezani 2
 • Sadegh Babashah 3

1 Department of Genetics, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Family Therapy, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, I.R. of Iran

3 Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: The majority of neurogenesis is terminated soon after birth and in adults new neurons generated only in the sub ventricular zone and the hippocampus accordingly neurodegenerative disorders and nerve damage are vital problem. Although long non-coding RNAs (lncRNAs) are involved in several cellular process, their function in the regulation of neurogenesis should be further clarified. In this regards, this study aim to analyze expression levels of LncRNA RMST during neuronal differentiation of human pluripotent embryonal carcinoma NT2 cells.
Materials and Methods: In this study, human pluripotent embryonal carcinoma NT2 cells were neurally differentiated though retinoic acids and a cocktail of neural. The expression levels of neural markers were analyzed by RT-PCR.
Results: During neural differentiation of NT2 cells, the expression levels of neural specific markers NSE and MAP2 were observed (***P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Long non-coding RNAs
 • Human pluripotent embryonal carcinoma NT2 cells
 • Neural differentiation
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 626-639
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 مرداد 1400