تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه. ارومیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه. ارومیه.

چکیده

شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کنندة صفات کمّی به ویژه در وضعیّت تنش از موضوع‌های مهم حوزة ژنتیک و به-نژادی است. گل‌جالیز علف‌هرز هلوپارازیت (انگل اجباری) تضعیف کننده توتون (Nicotiana tabacum L.) با اثرات مخرب روی تولید آن است. در این مطالعه واکنش فنوتیپی 89 ژنوتیپ توتون شرقی در برابر انگل گل‌جالیز در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در طول دو سال متوالی در آزمایشات گلدانی ارزیابی شدند. در هر سال، ژنوتیپ‌ها در دو آزمایش جداگانه؛ یکی در شرایط نرمال (عدم حضور انگل گل‌جالیز) و دیگری در شرایط حضور انگل گل‌جالیز که در آن خاک گلدان‌ها با 06/0 گرم بذر گل‌جالیز مخلوط شد کشت شدند. در آزمایش مولکولی از 26 جفت آغازگر SSR برای تهیه پروفیل مولکولی افراد استفاده شد. مطالعه ساختار جمعیت به عنوان پیش‌نیازی برای انجام تجزیه ارتباط به روش بیزین، نشان داد که دو زیر گروه احتمالی (2=K) در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس آمارهD′ 31/4 درصد از جفت مکان‌های SSR به طور معنی‌داری (01/0>P) در عدم تعادل پیوستگی بودند. در تجزیه ارتباط به روش مدل خطی مخلوط بر اساس میانگین تکرارها در دو سال برای هر ژنوتیپ در هر یک از شرایط در رابطه با هر صفت، در مجموع 16 مکان ژنی مرتبط با صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال پنج درصد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Association analysis of morpho-phenological traits in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) with SSR markers under presence and absence of orobanche conditions

نویسندگان [English]

 • Maryam Tahmasbali 1
 • Reza Darvishzadeh 2
 • Amir Fayaz Moghaddam 3

1 PhD Student in Plant Breeding, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Urmia university

3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Identification of genetic loci controlling quantitative trait is an important subject in genetics and breeding programs, particularly under stress conditions. Broomrape is a holophrastic weed in tobacco (Nicotiana tabacum L.) fields with devastating effects on its dry leaf yield production. In the present study, the reaction of 89 tobacco genotypes was evaluated against broomrape (Orobanche aegyptiaca) in randomized complete block design with three replications during two successive years in pot conditions. In each year, the genotypes were planted separately in non-inoculated and inoculated conditions. In broomrape conditions the soil was mixed with 0.06 g of broomrape seed. In the molecular experiment, 26 SSR primers pairs was used for preparing the molecular profile of genotypes. Studying population structure as a prerequisite for association analysis with bayesian method revealed that there are two possible subgroups (K=2) in the studied population. Based on D′ statistics, 4.31% of possible SSR locus pairs showed significant level of linkage disequilibrium (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breeding for resistance to biotic stress
 • broomrape
 • linkage disequilibrium
 • molecular markers
 • tobacco
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 579-594
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 15 اردیبهشت 1400