بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر بیان ژن COX در سرطان القا شده تخمدان موش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

3 مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایرانگاه

4 گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
سرطان تخمدان بالاترین موارد مرگ‌و‌میر را در بین همه‌ بدخیمی‌های دستگاه تناسلی زنان دارد. این سرطان ششمین سرطان در کشورهای غربی و رتبه هشتم سرطان در زنان ایرانی است که در مراحل اولیه حتی مراحل بالاتر هیچگونه علامتی ندارد. یکی از ژن‌هایی که در این سرطان بیان زیادی دارد و مهار آن باعث افزایش پاسخ به درمان می‌شود ژن Cox است. لذا هدف از این مطالعه بررسی سرطان تخمدان در مراحل اولیه، بررسی بیان ژن Cox و آنزیم‌های SGPT و SGOT و همچنین بررسی تیمار غلظت‌های مختلف عصاره گیاه گزنه است. در این مطالعه تجربی عصاره هیدروالکلی ساقه، برگ و ریشه گیاه گزنه تهیه و دوزهای 75 و 250 میلی‌گرم برکیلوگرم وزن بدن آماده گردید. جهت القا سرطان تخمدان در موش کوچک آزمایشگاهی از ماده DMBA استفاده گردید. پس از 28 روز برای سنجش مقدار آنزیم خونگیری انجام شد. سپس بافت تخمدان جداسازی، توزین و از لحاظ مرفولوژی با سایر اندام‌ها مقایسه گردید. استخراج RNA، نانودراپ، الکتروفورز، سنتز cDNA، و بررسی بیان ژن انجام شد. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سنجش آنزیم SGOT نشان داد تیمارهای R250 و S75 و T2 دارای تغییرات معنی‌داری هستند. حد نرمال بیان ژن Cox مربوط به شاهد آزمایشگاهی (63/1) بوده و کمترین میزان بیان ژن مربوط به تیمار S75 در روز 28ام و بیشترین میزان بیان مربوط به R75 در همان روز است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییرات بیان ژن Cox و آنزیم SGOT می‌تواند به عنوان مارکری جهت تشخیص زودرس سرطان تخمدان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of hydroalcoholic extract of nettle plant on the expression of the COX gene in cancer induced mouse ovaries

نویسندگان [English]

 • Lale Ziaee 1
 • Khadije Shahrokhabadi 2
 • Javad Baharara 3
 • Amir-Reza Tafreshian 4

1 Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Islamic Azad University

3 Research Center for Animal Development Applied Biology & Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

4 Department of Immunology Medical College, Isfahan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Abstract
Ovarian cancer has the highest mortality rate among all genital malignancies. It is the sixth cancer in the western world that has no symptoms at all in the early stages. One of the genes that is highly expressed and inhibited in cancer is the Cox gene. The aim of this study was to evaluate ovarian cancer in early stages, evaluation of Cox gene expression and SGPT and SGOT enzymes, and also investigated the treatment of different concentrations of nettle extract. In this experimental study, hydroalcoholic extract of nettle leaf, stem and root was prepared and doses of 75 and 250 mg/kg body weight were prepared. DMBA was used to induce ovarian cancer in mice. Blood samples were taken after 28 days to measure enzyme levels. Ovarian tissue was then separated, weighed and morphologically compared with other organs. RNA extraction, nanodrape, electrophoresis, cDNA synthesis, and gene expression analysis were performed. The results were evaluated by SPSS software. The results of SGOT enzyme assay showed that R250, S75 and T2 treatments had significant changes. The normal expression level of Cox gene was in the laboratory control (1.63) and the lowest gene expression was related to S75 treatment on day 28 and the highest expression was related to R75 on the same day. Cox gene expression changes and the SGOT enzyme can be used as a marker for early detection of ovarian cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Ovarian Cancer
 • Cox Gene
 • SGOT Enzyme
 • Urtica dioica L
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 291-315
 • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1399