مطالعه آزمایشگاهی اثرات ضد باکتریایی و سمیت سلولی فراکسیون‌های جدا شده از سم افعی زنجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه امام حسین علیه السلام

3 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، انیستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

4 موسسه رازی

5 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

سابقه و هدف: در این بررسی اثرات ضد باکتریایی و سمیت سلولی فراکسیون‌های جدا شده از زهر افعی زنجانی در شرایط آزمایشگاهی مطالعه گردید.
مواد و روش‌ها: فراکسیون های زهر خام افعی زنجانی با استفاده از RP-HPLC و پس از تزریق به ستون C-18، جداسازی، و سپس جمع‌آوری شدند. میزان پروتئین موجود در هر فراکسیون با استفاده از روش برادفورد تخمین و اثرات ضدباکتری آن‌ها در غلظت μg/mL 20 با استفاده از روش‌های سنجشMIC و MTT، علیه باکتری‌های اشریشیا کولی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس مطالعه گردید. سپس سمیت سلولی مؤثرترین فراکسیون‌های دارای اثرات ضدباکتریایی، با استفاده از روش‌های سنجش MTT و Neutral red uptake بر روی سلول HepG2 بررسی شد و اثر آنها بر القا آپوپتوز به کمک آزمایش کامت تعیین گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که اثرات ضدباکتریایی فراکسیون‌ها علیه باکتری‌های مورد بررسی متفاوت بود، به ترتیبی که فراکسیون شماره 2 روی باکتری باسیلوس سوبتیلیس، فراکسیون‌های شماره 2 و 9 روی باکتری اشریشیا کولی و فراکسیون‌های شماره 5، 7 و 9 روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیش‌ترین اثر را داشته‌اند. فراکسیون شماره 2 در غلظت μg/mL 20 و شماره 5 در غلظت های 10 و 20 میکروگرم بر میلی‌لیتر بیش‌ترین سمیت سلولی را داشته درحالی‌که فراکسیون شماره 7 کمترین سمیت را ایجاد کرده است بنابر نتایج، نوع مرگ سلولی القا شده توسط فراکسیونها به صورت وابسته به غلظت از نوع آپوپتوز و نکروز بود.
نتیجه‌گیری: داده‌های این مطالعه برای اولین بار نشان داد که فراکسیون‌های جدا شده از زهر افعی زنجانی اثرات ضد باکتری و ضد سرطانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

In-vitro study of antibacterial and cytotoxic effects of Vipera albicornuta venom fractions

نویسندگان [English]

 • jamil zargan 1
 • farshid gholami 2
 • hossein sobati 3
 • hamidreza godarzi 4
 • ashkan hajinourmohammadi 5
 • mohammadbagher salehi 1

1 imam Hossein comprehensive university

2 imam hossein university

3 Health research center, Lifestyle Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, I.R. of Iran.

4 razi institute

5 imam hossein comprehensive university

چکیده [English]

Introduction:
This study was performed to determine antibacterial and cytotoxic effects of fractionated venom of Vipera albicornuta snake under in-vitro condition.

Material and methods:
Different fractions of Vipera Albicornuta venom were isolated using RP-HPLC and C18 column, followed by lyophilizing operation. Protein content of each fraction was estimated by Bradford method.
Bactericidal-activity of each fractions in 20 μg/mL concentration toward Bacillus subtilis,Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains was performed using MTT reduction and MIC and tetracycline (50 μg/ml) was used as standard antibiotic.
Moreover,The cytotoxicity effect of fractions with most antibacterial effects on HepG2 cells was investigated using MTT reduction test and confirmed with neutral red uptake assay following exposure of cells with different protein concentrations of each fractions (10-20 μg/mL) and apoptosis effect was evaluated by Comet assay.

Results:
Our findings demonstrated that venom fractions of snake display different antibacterial effects against various tested bacteria. Based on the results, fractions No. 2 on B.subtilis, fractions 2 and 9 on E.coli and fractions 5, 7 and 9 on S.aureus shown the most effects. In addition, the results of this study confirmed that fractions Nos. 2 and 5 of venom produced the highest cytotoxicity on HepG2 cell line after 24 h treatment through induction of apoptosis and necrosis.
In addition, this study confirmed that fractions No.2 and 5 produced the highest cytotoxicity on HepG2 cell line after 24 h of apoptosis and necrosis.

Conclusion:
The results of study showed that isolated fractions of V.albicornuta venom have antibacterial and anti-cancer effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibacterial
 • Cytotoxicity
 • HepG2 Cell Line
 • Vipera albicornuta
 • snake venom
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 256-271
 • تاریخ دریافت: 29 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 29 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1399