جداسازی و شناسایی باکتری سرمادوست از روده سخت پوست گاماروس جدا شده از چشمه‌های آب سرد شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری وارزیابی آنزیم‌های مختلف آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بیوشیمی

2 گروه ژنتیک ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشگاه شهرکرد

4 گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

باکتری‌های سرما‌دوست به دلیل توانایی در تولید آنزیم‌هایی که در دماهای پائین قادر به کاتالیز واکنش‌های بیوشیمیایی می‌باشند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از این رو در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی این باکتری‌ها صورت گرفته است. این پژوهش نیز با هدف جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولید کننده آنزیم‌های مقاوم به سرما از روده گونه جدید سخت‌پوست گاماروس، ساکن چشمه آب سرد ارتفاعات رشته کوه زاگرس واقع در استان چهارمحال و بختیاری ایران، صورت پذیرفت. ابتدا گاماروس‌ها جمع‌آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه، از روده آنها بصورت کاملاً استریل نمونه‌برداری صورت گرفت و پس از تهیه رقت در محیط لوریا-برتانی آگار در دمای ˚C5 گرماگذاری شد. کلونی‌های رشد یافته، بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی، آزمون‌های بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت تعیین هویت مولکولی بر اساس توالی‌یابی ژن 16SrRNA صورت پذیرفت. سویه بومی جدید شناسایی شده در این پژوهش با شماره دسترسی MK961220 در GenBank ثبت شد که متعلق به باکتری سرمادوست Pseudomonas fragi می‌باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته این سویه جدید توانایی تولید آنزیم‌های آمیلاز، زایلوز ایزومراز، کاتالاز، اکسیداز، سرین پروتئاز و لاکاز را دارد و حداکثر فعالیت آنزیم‌های بررسی شده در دمای 0 تا ˚C5 می‌باشد. این پژوهش برای اولین بار در کشور به منظور بررسی ظرفیت بالقوه و شناسایی منابع بومی تولید کننده آنزیم‌های صنعتی با کاربرد زیست فناوری انجام گرفته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته این سویه جدید می‌تواند به عنوان کاندید مناسبی برای تخلیص و تولید آنزیم‌های سرمادوست جهت استفاده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation, identification and evaluation of enzymes of a new psychrophilic bacterium from the intestine of Crustacean Gammarus sp collected from cold springs of Saman (Chahrmahal va Bakhtiari)

نویسندگان [English]

 • Roohullah Hemmati 1
 • Masoomeh Yousefzadeh 2
 • Behnaz Saffar 3
 • Ali Reza Noori 4

1 Department of biology, faculty of basic sciences, Shahrekord University, Shahrekord ,Iran

2 Department of genetics, Faculty of basic sciences, Shahrekord University, Sharekord, Iran.

3 Department of genetics, Faculty of basic sciences, Shahrekord University, Sharekord, Iran.

4 Department of biochemistry, faculty of biological sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Psychrophilic bacteria are useful in biotechnology due to their ability to produce different enzymes that capable of catalyzing biochemical reactions at low temperatures. Therefore, many studies have been done on these bacteria in recent years. The aim of this study was to isolate and identify the bacteria producing cold-adapted enzymes from the intestine of the new species of crustacean Gammarus species living in cold water spring of Saman in Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran. The Gammarus samples were collected from cold spring of Saman. After transfer to the laboratory, bacteria were collected from the intestines in sterile condition. Then after, bacteria were cultured on the LB media and incubated at 5˚C temperature. Grown colonies were studied based on morphological characteristics, biochemical tests, and finally molecular identification was performed based on 16SrRNA sequence determination. A native strain of psychrophilic bacteria was isolated and identified, deposited with GenBank accession number MK961220. More experiments show that the new strain is capable of producing amylase, xylose isomerase, catalase, oxidase, and serine protease and laccase enzymes. The maximum activity and stability of most of the investigated enzymes were recorded at 5˚C. This study was conducted for the first time in the country to investigate the potential and ability of extracellular enzymes produce with biotechnological potential by the new psychrophilic strain. According to research, this strain can be used as a suitable candidate for the application of Cold adapted enzymes in various industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychrophile
 • Gammarus
 • 16SrRNA
 • Enzyme
 • Pseudomonas fragi
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 239-255
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 02 آذر 1399