نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،

2 عضو هیئت علمی- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

توسعه و گسترش مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک های موجود باعث شده است محققان ماده های جدید از منابع جدید را مورد مطالعه قرار دهند. گلسنگ ها به عنوان یکی از منابع مواد زیست فعال جدید با منشا طبیعی، مورد توجه می باشند. در این مطالعه اثرضد باکتریایی دو گونه گلسنگ بومی ایران مورد بررسی قرار گرفت. عصاره استونی کاندلاریللا روداکس (Candelariella rhodax) و پروتوپارملیوپسیس مورالیس (Protoparmeliopsis muralis)با استفاده از دستگاه سوکسوله تهیه شد. اثرات ضدباکتریایی عصاره با استفاده از مولرهینتون آگار و آنتی بیوتیک های استاندارد کربنیسیلین و آزیترومایسین به روش کربی بائر بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی بررسی شد. مقدار حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها نیز تعیین شد. عصاره استونی کاندلاریللا روداکس بر روی باکتری های گرم مثبت باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، میکروکوکوس لوتئوس اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی نشان داد. اثرات ضد میکروبی این گلسنگ برای اولین بار گزارش شده است. عصاره پروتوپارملیوپسیس مورالیس اثر بازدارندگی و مهاری بر روی باکتری های گرم مثبت باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، استافیلو کوکوس اورئوس و میکروکوکوس لوتئوس داشت. نتایج این تحقیق تاثیر ضد باکتریایی هر دو گونه بومی گلسنگ را اثبات می کند. بنابراین عصاره استونی این گلسنگها می تواند جهت مطالعات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Antibacterial activity of Candelariella rhodax and Protoparmeliopsis muralis

نویسندگان [English]

  • Mojgan shafiee 1
  • Mohammad Sohrabi 3

1 Department Microbiology, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

3 Biotechnology department. Iranian Research Organization for Science and Technology

چکیده [English]

The development of microbial resistance to antibiotics has led researchers to study the new material from the new resources. Lichens are considered as one of the sources of new biomaterials of natural origin. In this study, the antibacterial activity of two native lichens from Iran was evaluated. Acetonic extract of Candelariella rhodax and Protoparmeliopsis muralis were prepared using a Soxhlet extraction. The antibacterial activities of the extracts were investigated on some Gram-positive and Gram-negative bacteria using the Muller Hinton agar and Carbenicillin and Azithromycin as standard antibiotics by Kirby’s method. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of the extracts was determined. Extract of Candelariella rhodax showed significant sensitivity on some Gram-positive bacteria such as Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Micrococcus luteus. The results are published for the first time. Extract of P. muralis showed inhibitory effect on Gram-positive bacteria B. cereus, B. subtilis, M. luteus and .S aureus. The results of this research demonstrate the antibacterial effects of both native lichens. So acetonic extract the lichens can be used for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungal metabolites
  • Candelariella rhodax
  • Protoparmeliopsis muralis
  • Antibacterial activity