به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان درنظرگرفته می‎شود. استفاده از روش‎های رایج برای درمان سرطان از جمله شیمی درمانی به دلیل ایجاد مقاومت دارویی و عدم اختصاصی بودن برای تومورها دارای محدودیت های شده‎اند. بنابراین، شناسایی روش‎های جدید حائز اهمیت می‎باشد. پپتیدها به دلیل عواملی نظیر اندازه کوچک، سنتز راحت، فعالیت و ویژگی بالا و تنوع بیولوژیکی توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. از جمله پپتیدهای درمانی که در سال‎های اخیر به منظور درمان سرطان مورد توجه قرارگرفته‎اند، می‎توان پپتیدهای کاتیونی ضدسرطانی و پپتیدهای نفوذپذیر سلولی را نام برد. در این پژوهش، تعدادی از مطالعات موجود در زمینه پپتیدهای ضدسرطانی و پپتیدهای نفوذپذیر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پپتیدهای ضدمیکروبی با خاصیت ضدسرطانی از طریق سازوکار‎های غشایی و غیرغشایی بر علیه سلول‎های سرطانی و تومورها عمل می‎کنند. همچنین پپتیدهای نفوذپذیر سلولی کونژوگه شده به عوامل درمانی از طریق غلبه بر مقاومت دارویی به عنوان یک سازوکار موثر در درمان سرطان درنظرگرفته می‎شوند. علاوه بر این، پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی به دلیل عواملی همچون سمیت اندک، نحوه عمل و توانایی نفوذ در غشاء سلولی می‎توانند به عنوان یک کاندیدا در درمان سرطان پیشنهاد شوند. با این وجود، مطالعات بیشتری به منظور درک سازوکار عمل این پپتیدهای با پتانسیل درمانی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of anticancer and cell-penetrating peptides in the treatment of cancer

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asoodeh
  • Jasmin Kharazmi-khorassani

Department of chemistry, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Cancer is considered as one of the leading causes of death globally. Conventional methods for cancer treatment, such as chemotherapy has been limited their use due to lack of tumor specificity and high drug resistance. Thus, there is a need to develop new therapeutic drugs. Peptides are promising agents for cancer treatment and have attracted the attention of scientists because of some factors such as small size, convenient synthesis, high activity and specificity and biological diversity. In the field of cancer treatment, antimicrobial peptides with anticancer properties and cell-penetrating peptides have been used in the recent years. The current study was carried out to summarize findings from anticancer and cell-penetrating peptides for the treatment of cancer. The results of the current study showed that antimicrobial peptides with anticancer properties act against cancer cells and tumors through membrane and non-membrane mechanisms. Conjugated cell-penetrating peptides are also considered as therapeutic agents by overcoming the drug resistance as an effective mechanism in the cancer treatment. In addition, anticancer and cell penetrating peptides due to some factors such as low toxicity, mode of action and ability to penetrate the cell membrane could be suggested as attractive candidates for cancer treatment. However, further studies are needed to understand the mechanism of action of these therapeutic agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Antimicrobial peptide
  • Anticancer peptide
  • Cell penetrating peptide
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 183-197
  • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401