نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیتوشیمی، گروه فیتوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 میکروبیولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با توجه به عوارض جانبی نامطلوب آنتی‌بیوتیک‌ها و ضد‌اکسیدان‌های مصنوعی بر سلامتی انسان و افزایش مقاومت پاتوژن‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها، لازم است جایگزین طبیعی مناسبی برای این ترکیب‌ها شناسایی شود. به این منظور خواص ضدمیکروبی و ضد‌اکسیدانی عصاره گیاه نعناع دشتی در این مطالعه بررسی گردید. عصاره‌گیری از برگ‌های گیاه نعناع دشتی با استفاده از دستگاه سوکسله و با حلال متانول انجام شد. مقدار فنل کل با استفاده از معرف فولین سیوکالتو و مقدار فلاونوئید کل با روش رنگ‌سنجی آلومینیوم کلرید اندازه‌گیری شد. فعالیت ضد‌اکسیدانی عصاره گیاه نعناع دشتی با روش DPPH و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه میکروارگانیسم‌های مختلف با روش انتشار در آگار و تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد (MIC) بررسی گردید. بازده عصاره‌گیری از برگ‌های نعناع دشتی 60/22 درصد و میزان کل فنل و فلاونوئید به ترتیب 537/278 میکروگرم گالیک اسید بر میلی‌گرم وزن خشک عصاره و 579/75 میکروگرم بر میلی‌گرم وزن خشک عصاره بود. مقدار IC50 برای عصاره متانولی نعناع دشتی و استاندارد بوتیل هیدروکسی تولوئن، به ترتیب 243/61 و 8/19 میکروگرم بر میلی‌لیتر به دست آمد. براساس نتایج روش انتشار در آگار و آزمون MIC، بیشترین اثر مهاری عصاره گیاه نعناع دشتی به ترتیب علیه باکتری‌های اشرشیا کلی، باسیلوس سوبتیلیس، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پونومونیه و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد و علیه قارچ‌ها ‌هیچ تأثیری نداشت. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش عصاره گیاه نعناع دشتی دارای فعالیت ضدمیکروبی و ضد‌اکسیدانی خوبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of methanolic extract of Mentha Spicata leaves

نویسندگان [English]

  • Morteza Yazdani 1
  • fereshteh jookar kashi 2
  • Akram Rahimi-Moghaddam 2

1 Department of Phytochemistry, Faculty of Chemistry, university of Kashan, Kashan, Iran

2 Department of Biotechnology, Faculty of Chemistry, university of Kashan, Kashan,

چکیده [English]

Considering the undesirable side effects of synthetic antioxidants and antibiotics on human health and increasing the antibiotic resistance of pathogens, it is necessary to identify safe alternative sources for these compounds. In this study, antioxidant and antimicrobial activity of Mentha spicata methanolic extract were evaluated. The extract of leaves was prepared using Soxhlet extractor and methanol as solvent. The total phenol and flavonoid content were determined by folin-ciocalteu reagent and aluminum chloride colorimetric method, respectively. The antioxidant activity of M. spicata was determined via DPPH method. Also, the antimicrobial activity was evaluated by the agar well diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) against various types of microorganisms. The extraction yield of M. spicata leaves was 22.60%. Also, the total phenol and flavonoid content were 278.537μg/mg dry weight of the extract in gallic acid equivalent and 75.579μg/mg dry weight of the extract, respectively. The IC50 of the methanolic extract of leaves and butylated hydroxytoluene were 61.243μg/ml and 19.8μg/ml, respectively. Based on the results of the agar well diffusion method and MIC, the most inhibitory effect of M. spicata extract was observed against Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia and Staphylococcus aureus, respectively and had no effect on fungi. According to the results of this study, M. spicata extract has desired antioxidant and antimicrobial activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Antimicrobial activity
  • Flavonoid
  • Mentha spicata
  • phenol