نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم، موسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه

2 گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، موسسه آموزش عالی نور دانش، میمه

4 دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شیراز

5 پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به عنوان محصولی با ارزش، دارای مقاومت طبیعی به شرایط خشکی، گزینه مناسبی برای بهبود امنیت و کیفیت غذایی، مقاوم به استرس و از خانواده تاج خروسیان بوده که از هفت هزار سال پیش در مناطق آند کشت گردیده است. دانه‌های کینوا منابع غنی از پلی‌فنل‌ها بوده که قادرند، اجزای سلولی را در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت نموده و خطر بروز انواع بیماری‌های وابسته به تنش اکسیداتیو را کاهش دهند. در این مطالعه، پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی واریته‌های کینوای کشت‌شده در شرایط اقلیمی میمه اصفهان شامل محتوای فنل کل، اسید‌آمینه آزاد کل، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، پروتئین محلول کل، SDS-PAGE پروتئین محلول و مشاهدات کروموزومی سنجیده شد. میکروسکوپ نوری ابزار مناسبی برای مطالعه کروموزوم‌های کینوا نبود. از 5 واریته کینوا، محتوای فنل کل به طرز معنی‌داری در Q29 (62/2±90/12 میکروگرم گالیک‌اسید بر میلی‌گرم دانه)، بیشتر بود. آنالیز واریانس محتوای اسید-آمینه کل، تفاوت‌های معنی‌داری بین واریته‌ها نشان داد (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of molecular and biochemical properties in quinoa varieties

نویسندگان [English]

  • Azam Rasekhi Kazeruni 1
  • Mohammad Reza Zamani 2
  • Fatemeh Heidaryan naeini 3
  • Asma Rasekhi Kazeruni 4
  • Ali Reza Mansoorian 5
  • saeid salami 6

1 Biology Dept, Noor Danesh Institude of Higher Education, Meimeh Isfahan, I.R. of Iran

2 Department Of Plant Molecular Biotechnology ,National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology,(NIGEB), Tehran, Iran

3 Assistant Professor of NourDaneh Institute of Higher Education, Meimeh

4 Food Science & Technology Dept., Shiraz University, Shiraz, I.R. of Iran

5 Researcher of Malek Ashtar University of Technology

6 Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, I.R. of Iran

چکیده [English]

As a high value crop with natural tolerance for drought conditions, Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is an excellent candidate for improving food safety and food quality. It's an Amaranthacean, stress-tolerant plant cultivated along the Andes for the last 7000 years. Quinoa seeds represent potential rich sources of polyphenol compounds; they may protect cell constituents against oxidative damage and therefore limit the risk of various degenerative diseases associated to oxidative stress. In this study cellular and biochemical parameters include of total phenolic content, total free amino acids, superoxide dismutase activity, leaf total soluble protein, soluble protein SDS-PAGE and chromosomal observation in quinoa varieties cultivated in climate condition of meimeh Isfahan were investigated. Optical microscope was not a good tool for studying quinoa chromosomes. The total phenol content amongst the five quinoa varieties was significantly higher in Q29 (12.90±2.62 μg GA/mg seed). Analysis of variance of total content of free amino acids revealed significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chenopodium quinoa
  • Chrompsome
  • SDS-PAGE
  • free Amino acid