نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، ایران

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

4 دانشیار گروه گیاهپژشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

5 هیات علمی گروه زیست شناسان دانشگاه یزد.

چکیده

ببیماری لکه موجی یا پژمردگی زود هنگام گوجه فرنگی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی است که باعث کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود. اما اطلاعات کمی در زمینه مکانیسم‌های مولکولی درگیر در دفاع میزبان موجود است. در این پژوهش به منظور درک بهتر پاسخ های مولکولی دفاعی، تغییرات پروتئوم برگ ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی در تعامل با A. solani با استفاده از الکتروفورز دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت. مجموعا از 610 لکه تکرار پذیر ، 29 لکه دارای بیان معنی داری در ارقام حساس و مقاوم تیمارشده با بیمارگر بودند. شناسایی این لکه ها نشان داد که آنها در مسیرهای عملکردی استرس و دفاع، انرژی و متابولیسم، فتوسنتز و بیوسنتز پروتئین، و انتقال سیگنال دخالت داشتند. پروتئین‌های درگیر در استرس و دفاع(پروتئین‌های وابسته به بیماریزایی و پروتئین‌های در گیر در مسیر بیوسنتز ترکیبات فنلی) بیشترین فراوانی را داشتند. نتایج نشان داد که پروتئین‌های درگیر در تقویت دیواره سلولی، متابولیت‌ها و ترکیبات فنلی مهمترین نقش را در پاسخ‌های دفاعی و افزایش مقاومت گیاه در برابر بیمارگر A. solani دارند. نتایج این پژوهش می‌تواند در به کارگیری منابع جدید ژنتیکی برای تولید ارقام مقاوم گوجه فرنگی به بیماری لکه موجی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of proteome changes of susceptible and resistant cultivars of tomato leaves in response to pathogenic fungus Alternaria solani

نویسندگان [English]

  • Batoul Sadeghi 1
  • Mohammad Salari 2
  • Saeid Mirzaei 3
  • Naser Panjehkeh 4
  • Seated kazem Sabbagh 5

1 Department of Plant Protection, University of Zabol, Iran

2 َAssociate prof. Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture., University of Zabol. Zabol, IR. of Iran

3 Graduate university of advanced technology

4 Associate prof. Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture., University of Zabol. Zabol, IR. of Iran

5 Associate prof.Dep of biology.yazd university

چکیده [English]

Early blight is one of the major diseases of tomato that reduce the quality and quantity of the product. Regarding the molecular mechanisms involved in the host defense to the pathogen, little information is available to realize the mechanisms of defense response of tomato to pathogenic fungus Alternaria solani. In this research, the protein profile (proteome) of tomato leaves were investigated using two-dimensional electrophoresis. A total of 610 detection protein showed 29 different expression proteins in resistant and susceptible cultivars. These proteins mainly involved in stress and defense, energy and metabolism, photosynthesis, protein biosynthesis, and signal transduction. Proteins involved in stress and defense such as pathogencity related proteins (PR) and biosynthesis of phenolic metabolite were the most frequent. The most important defense mechanisms of the plant against A. solani were strengthening of the cell wall and antimicrobial phenolic compounds. The results of this study can be used to production of resistant varieties of tomato against A.solani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early blight
  • Two-dimensional electrophoresis
  • Resistance