نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی،بیوشیمی، موسسه غیرانتفاعی نور دانش میمه. ایران

2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

3 استادیار گروه زیست شناسی، موسسه آموزش عالی نوردانش میمه

4 پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

آلودگی خاک به آلاینده‌های صنعتی خطرات روز افزونی را برای انسان، محیط زیست و سایر موجودات زنده به همراه دارد. سیانید یکی ازآلاینده‌های بسیار سمی و خطرناک می‌باشد که برای استحصال طلا استفاده می‌شود. یکی از روش های مقرون به صرفه ای برای از بین بردن سیانید در محیط زیست و خاک، گیاه پالایی است. در این تحقیق پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor به عنوان گیاه مقاوم، نسبت به تیمارهای مختلف سیانید مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پساب حاصل از معدن طلای موته اصفهان تهیه و با خاک معمولی در غلظت های مختلف مخلوط گردید. پس از کامل شدن فاز رویشی گیاه میزان تغییرات سیانید،پروتئین کل، پرولین و تغییرات مورفومتری طول ساقه، برگ، طول گیاه و قطر ساقه اندازه گیری شد. گیاه Sorghum bicolor قادر به جذب سیانید از خاک‌های آلوده بود. میزان پروتئین کل و پرولین گیاه با افزایش غلظت سیانید افزایش یافت. میزان سیانید در خاک باجذب سیانیدتوسط گیاه کاهش یافت. گیاه سورگوم توانست غلظت 69/12 میلی گرم بر کیلوگرم سیانید را تحمل کند. کاهش سیانید خاک و نیز تجمع آن در گیاه و تغییرات مورفومتری نشان داد که گیاه پالایی روش مناسبی برای پالایش خاک‌های آلوده به سیانید می‌باشد. بنابراین گیاه Sorghum bicolor می‌تواند یک گیاه پالاینده مناسب برای حذف سیانید از خاک‌های آلوده به این نوع آلاینده‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of cyanide contaminated soils on physiological and biochemical properties of Sorghum bicolor

نویسندگان [English]

  • akram shokouhian ghahfarrokhi 1
  • mohammadreza zamani 2
  • Fatemeh HeydarianNaini 3
  • Ali Reza Mansourian 4

1 MSc student, Department of Molecular Cell Biology, Biochemistry, Non-Profit Institute of Noor-e-Danesh of Meymeh. Iran

2 National Institute of Genetics Engineering and Biotechnology, Tehran

3 Assistant Professor of Department of Biology, Institute of Higher Education, Noor-e-Danesh of Meymeh

4 Researcher at Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

Soil contamination by industrial pollutants has associated with increasing risks for human, the environment and other living organisms. Cyanide is considered as one of the most toxic and dangerous pollutants used for the extraction of gold. One of the most cost-effective methods to eliminate cyanide from the environment and soil is "Phytoremediation". In this research, the Physiological and biochemical responses as well as remediation, and resistance of Sorghum bicolor to different cyanide treatments were investigated Accordingly, the effluent from the gold mining was prepared from Mouteh gold mining of Isfahan and this soil was mixed with normal soil to prepare different concentrations of contaminated soil. Cyanide changes in soil, total protein content, proline and morphometric Stem length, leaf, plant length and stem diameter changes of the plants were measured after completing the vegetative phase of the plant. Plant could absorb cyanide of contaminated soils, Total protein and proline content of the plant were enhanced with increasing cyanide content. Raising the cyanide contaminated soil resulted in promoted protein and proline content in treated plants,reduced cyanide concentration in soil and increased cyanide absorption by plant Sorghum. Plant could tolerate 12.69 g/kg of cyanide. Reduction of soil cyanide as well as its accumulation in plant and morphometric changes showed that phytoremediation is an appropriate method for the remediation of cyanide contaminated soils. Therefore, Sorghum bicolor can be a useful phytoremediation plant for removing cyanide from soils contaminated with these type of pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Sorghum bicolor
  • Cyanide
  • protein
  • Proline