نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

گیاه دارویی گلپر با نام علمی Heracleum persicum Desf. Ex Fischer متعلق به تیره چتریان می‌باشد که به طور گسترده در طب سنتی به عنوان ادویه و طعم‌دهنده‌ غذا، تهیه ترشی و به عنوان ضدکرم، ضدنفخ، اشتها آور و مدر استفاده می‌شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی اسانس سه جمعیت‌ گلپر در شمال و شمال غرب ایران انجام گرفت. در این تحقیق پس از جمع‌آوری بذرهای گیاه گلپر از سه منطقه‌ آینالو، مارمیشو و مشکین‌شهر، اسانس به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج شد و شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS صورت گرفت. اثرات ضدقارچی اسانس‌ نیز با تعیین درصد بازدارندگی (MGI) اسانس بر رشد میسلیومی قارچ به روش مسموم کردن محیط کشت با اسانس بررسی گردید. در اسانس جمعیت‌های مورد بررسی 40 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات عمده‌ اسانس شامل هگزیل بوتیرات (77/38 تا 27/43 درصد)، ان-اکتیل استات (92/13 تا 09/28 درصد)، هگزیل متیل بوتیرات (95/3 تا 01/8 درصد) و ان-هگزیل هگزانات (14/5 تا 97/6 درصد) بودند. نتایج حاصل از اثر اسانس بر رشد قارچ‌ها نشان داد که اسانس گیاه گلپر دارای اثر بازدارندگی بر علیه رشد میسلیومی قارچ‌های Penicillum expansum، Aspergillus niger و Botrytis cinerea بود و در غلظت‌های 200 و 300 پی‌پی‌ام مانع رشد میسلیومی قارچ B. cinereaشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسانس جمعیت‌های گیاه گلپر با داشتن درصد بالای ترکیبات ترپنوییدی اکسیژنه اثر بازدارندگی بر رشد میسلیومی قارچ‌های مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Essential Oil Composition and Antifungal Effects of Three Populations of Heracleum persicum Desf. Ex Fischer from North and Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • maryam rezapour 1
  • mohamad fattahi 2
  • Youbert Ghosta 3

1 MSc., Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 2Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University,Iran

3 Associated professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Golpar, Heracleum persicum Desf. Ex Fischer Belongs to Apiaceae Family that broadly in traditional medicine it is used as a spice and food flavor, pickles agent and has anti-worm, carminative, appetizer, and diuretic properties. This investigation aimed to study on essential oil composition and antifungal effect of three populations of H. persicum Desf. Ex Fischer from Northwest of Iran. In the present study seeds of plant harvested from Meshkin Shahr, Marmishu, and Aynalu. Essential oil (EO) were extracted by Clevenger apparatus with hydrodistillation method and compounds were identified using GC-MS instrument. Antifungal property of EO was also determined through the mycelial growth inhibition (MGI) index by a Poison Food Technique. Overall, 40 compounds were identified among them Hexyl butyrate (38.77 to 43.27%), n-octyl acetate (13.92 to 28.09 %), Hexyl methyl butyrate (3.95 to 8.01%) and n-Hexyl hexanat (5.14 to 6.97 %) were the major components. Antifungal effect of the EOs was also determined through the culture medium poisoning method and evaluated based on mycelial growth inhibition (MGI) index. The results showed that the Golpar essential oil inhibited mycelial growth of Penicillium expansum, Aspergillus niger and Botrytis cinerea. Also, in concentrations of 200 and 300 ppm, mycelial growth of B. cinerea was completely inhibited. The results of this study showed that essential oils in populations Golpar due to having high percentage oxygenated terpenoid compounds, showed inhibitory effect on studied fungi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Inhibition Percentage
  • Bioassay
  • Gas chromatography