کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش