کلیدواژه‌ها = ریز RNA
شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های حفاظت شده در عدس

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 432-444

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی